thu gọ đa thức

1 kết quả phù hợp trong mục thu gọ đa thức
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Thu gọn và sẳp xếp đa thức theo lũy thừa giảm dần

Cho các đa thức:

Resized Image
a. Thu gọn và sắp xếp các đa thức trên theo luỹ thừa giảm dần của biến
b. Tính h(x) = f(x) + g(x)
c. Tìm nghiệm của đa thức h(x) .< Lùi 1 Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay