thu gọn

8 kết quả phù hợp trong mục thu gọn
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Thu gọn và sắp xếp các hạng tử của đa thức

Bài 1
Phát biểu định lý Pi-ta-go? Tính độ dài AB trong hình vẽ.
Bài 2
Cho đa thức:

Resized Image
a/ Thu gọn và sắp xếp các hạng tử của đa thức trên theo lũy thừa giảm dần của biến.
b/ Tính P(1) và P(-1)
c/ Chứng tỏ P(x) không có nghiệm.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Thu gọn biểu thức

Câu 1: thu gọn biểu thức:
Resized Image
Câu 2: phân tích đa thức thành nhân tử:
Resized Image

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Thu gọn biểu thức

Câu 1:
Phát biểu qui tắc nhân đơn thức với đa thức ? qui tắc nhân đa thức với đa thức?
Câu 2:
* Khi nào thì đa thức chia hết cho đơn thức?
* Không làm tính chia hãy cho biết đa thức A có chia hết cho đơn thức B hay không?
Resized Image
Câu 3: thu gọn biểu thức:
Resized Image

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Thu gọn các biểu thức sau

Thu gọn các biểu thức sau:
Resized Image

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Thu gọn và sắp xếp các đa thức

Cho hai đa thức:

Resized Image
a/ Thu gọn và sắp xếp các đa thức trên theo lũy thừa giảm của biến.
b/ Tính P(x) + Q(x)
c/ Tìm nghiệm của đa thức H(x) = P(x) + Q(x)

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Thu gọn đơn thức

Cho các đơn thức:

Resized Image

a. Thu gọn và sắp xếp các đa thức theo luỹ thừa giảm của biến.
b. Tính A(x) + B(x); A(x) - B(x)

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Thu gọn biểu thức

Cho đa thức x

Resized Image
a) Thu gọn và sắp xếp các hạng tử của M(x) theo lũy thừa tăng của biến.
b) Viết hệ số cao nhất và hệ số tự do của đa thức M(x)< Lùi 1 Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay