thu gọn

7 kết quả phù hợp trong mục thu gọn
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Thu gọn và sắp xếp các hạng tử của đa thức

Bài 1
Phát biểu định lý Pi-ta-go? Tính độ dài AB trong hình vẽ.
Bài 2
Cho đa thức:

Resized Image
a/ Thu gọn và sắp xếp các hạng tử của đa thức trên theo lũy thừa giảm dần của biến.
b/ Tính P(1) và P(-1)
c/ Chứng tỏ P(x) không có nghiệm.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Thu gọn biểu thức

Câu 1: thu gọn biểu thức:
Resized Image
Câu 2: phân tích đa thức thành nhân tử:
Resized Image

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Thu gọn biểu thức

Câu 1:
Phát biểu qui tắc nhân đơn thức với đa thức ? qui tắc nhân đa thức với đa thức?
Câu 2:
* Khi nào thì đa thức chia hết cho đơn thức?
* Không làm tính chia hãy cho biết đa thức A có chia hết cho đơn thức B hay không?
Resized Image
Câu 3: thu gọn biểu thức:
Resized Image

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Thu gọn các biểu thức sau

Thu gọn các biểu thức sau:
Resized Image

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Thu gọn và sắp xếp các đa thức

Cho hai đa thức:

Resized Image
a/ Thu gọn và sắp xếp các đa thức trên theo lũy thừa giảm của biến.
b/ Tính P(x) + Q(x)
c/ Tìm nghiệm của đa thức H(x) = P(x) + Q(x)

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Thu gọn đơn thức

Cho các đơn thức:

Resized Image

a. Thu gọn và sắp xếp các đa thức theo luỹ thừa giảm của biến.
b. Tính A(x) + B(x); A(x) - B(x)< Lùi 1 Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay