thuần chủng

27 kết quả phù hợp trong mục thuần chủng
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Hậu quả của việc chặt phá rừng bừa bãi

Câu 1
Nêu hậu quả của việc chặt phá rừng bừa bãi và cháy rừng. Liên hệ ở địa phương em.
Câu 2
Màu sắc của hoa dạ hương do một gen quy định. Khi lai cây hoa đỏ với cây hoa trắng đều thuần chủng thu được F1 toàn hoa hồng. Cho cây hoa hồng F1 tự thụ phấn ta thu được kết quả F2 như thế nào? Giải thích bằng sơ đồ lai.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Khái niệm giảm phân và ý nghĩa của giảm phân

Câu 1:
Giảm phân là gì ? Cho biết ‎ ý nghĩa của giảm phân.
Câu 2:
Ở một loài thực vật, khi cho giao phấn giữa hai cây thuần chủng,cây lá chẻ và cây lá nguyên thu được F1 toàn cây lá chẻ. Tiếp tục cho giao phấn F1 với nhau thì tỉ lệ kiểu hình sẽ như thế nào? Hãy lập sơ đồ lai minh họa.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Biện luận và viết sơ đồ lai

Khi lai hai thứ hoa thuần chủng màu đỏ và màu trắng với nhau được F1 đều hoa đỏ. Cho các cây F1 thụ phấn với nhau, ở F2 thu được tỷ lệ như sau:
103 hoa đỏ: 31 hoa trắng
a. Biện luận và viết sơ đồ lai từ P đến F2.
b. Bằng cách nào xác định được cây hoa đỏ thuần chủng ở F2.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Nguyên cứu di truyền của Moocgan

Câu 1 (1,5 điểm).
a. Moocgan đã chọn sinh vật nào làm đối tượng nghiên cứu di truyền? Đối tượng nghiên cứu di truyền của Moocgan có những thuận lợi cơ bản nào?
b. Các kí hiệu: P, G và F1 là gì?

Câu 2 (2 điểm).
a. Ở đậu Hà Lan, gen A quy định hoa đỏ, gen a quy định hoa trắng. Khi lai cây hoa đỏ thuần chủng với cây hoa trắng thu được F1 đồng loạt hoa đỏ. Cho các cây F1 lai với nhau thu được F2. Xác định tỉ lệ kiểu gen, tỉ lệ kiểu hình ở thế hệ lai F2?
b. Nếu cho các cây hoa đỏ thu được từ F1 tự thụ phấn qua nhiều thế hệ liên tiếp, tỉ lệ thể dị hợp và thể đồng hợp thay đổi như thế nào?

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Xác định kiểu gen và kiểu hình

Khi cho lai cây cà chua quả đỏ và cà chua quả vàng thuần chủng thì thu được F1 toàn quả đỏ.
a.Tính trạng quả đỏ ,quả vàng tính trạng nào là trội,lặn?
b. Tiếp tục cho các cây cà chua F1 thụ phấn với nhau xác định kiểu gen và kiểu hình ở F2?

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Quy luật phân ly độc lập được nghiệm đúng

Điều quan trọng nhất để quy luật phân ly độc lập được nghiệm đúng là
A. P thuần chủng B.Một gen quy định một tính trạng tương phản C.Trội lặn hoàn toàn
D.Các gen quy định các tính trạng tương phản nằm trên các cặp NST tương đồng khác nhau

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Phép lai với đậu Hà Lan thuần chủng

Cho đậu Hà Lan thuần chủng hạt vàng lai với hạt xanh kiểu hình F1 là( biết rằng hạt vàng trội hoàn toàn so với hạt xanh)
A. 5hạt vàng: 1hạt xạnh C. 1hạt vàng: 1 hạt xanh
B. 100% hạt vàng D. 3 hạt vàng: 1 hạt xanh

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Lai khác nhau về cặp tính trạng tương phản

Khi lai giữa 2 bố mẹ thuần chủng khác nhau về 1 cặp tính trạng tương phản do 1 cặp gen chi phối thì F1:
Chọn một đáp án dưới đây
A. Đồng loạt có kiểu hình giống nhau;

B. Đồng loạt có kiểu hình khác bố mẹ;

C. Có sự phân tính 3 trội: 1 lặn;

D. Cả A và B;

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

bài tập sinh học 10

Ở chó lông ngắn trội hoàn toàn so với lông dài. P: Lông ngắn thuần chủng

x Lông ngắn không thuần chủng. Thì F1 có kết quả như thế nào?
A.Toàn lông ngắn B.Toàn lông dài C.1 lông ngắn: 1 lông dài D.3 lông ngắn: 1 lông dài

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Giao phổi ruồi giấm thuần chủng

Cho giao phối 2 dòng ruồi giấm thuần chủng thân xám, cánh dài và thân đen, cánh cụt F1 100% thân xám, cánh dài. Tiếp tục cho F1 giao phối với nhau F2 có tỉ lệ 70,5% thân xám, cánh dài: 20,5% thân đen, cánh cụt: 4,5% thân xám, cánh cụt: 4,5% thân đen, cánh dài, hai tính trạng đó đã di truyền
A. độc lập. B. liên kết hoàn toàn. C. liên kết không hoàn toàn. D. tương tác gen.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Lai 2 cơ thể bố mẹ thuần chủng

Khi cho lai 2 cơ thể bố mẹ thuần chủng khác nhau bởi 2 cặp tính trạng tương phản F1 đồng tính biểu hiện tính trạng của một bên bố hoặc mẹ, tiếp tục cho F1 tự thụ phấn, F2 thu được tỉ lệ 3:1, hai tính trạng đó đã di truyền
A. độc lập. B.liên kết hoàn toàn. C. liên kết không hoàn toàn. D. tương tác gen.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

gen quy định 1 tính trạng

Khi cho cây hoa màu đỏ lai với cây hoa màu trắng được F1 toàn cây hoa màu đỏ. Cho rằng 1 gen quy định 1 tính trạng. kết quả nào sau đây là sai khi rút ra từ phép lai này?
A. Đó là tính trạng trội hoàn toàn B. Cây hoa đỏ ở bố mẹ có kiểu gen dị hợp
C. P thuần chủng D. F1 mang cặp gen dị hợp

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Phép lai phân tích

Lai phân tích là phép lai:
A. Giữa 2 cơ thể có tính trạng tương phản
B. Giữa 2 cơ thể thuần chủng khác nhau về 1 cặp tính trạng tương phản
C. Giữa cơ thể mang tính trạng trội với cơ thể mang tính trạng lặn để kiểm tra kiểu gen
D. Giữa cơ thể mang tính trạng trội với cơ thể mang tính trạng lặn tương phản để kiểm tra kiểu gen

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

phép lai hai cây thuần chủng

Cho giao phấn hai cây hoa trắng thuần chủng (P) với nhau thu được F1 toàn cây hoa đỏ. Cho cây F1 tự thụ phấn, thu được F2 gồm 89 cây hoa đỏ và 69 cây hoa trắng không xảy ra đột biến, tính theo lí thuyết. tỉ lệ phân li kiểu gen ở F2 là:
A. 1: 2 :1 :2 :4 :2 :1 :1 :1 B. 1 : 2 : 1 : 1 : 2 : 1 :1 :2 :1
C. 4 :2 : 2: 2:2 :1 :1 : 1 :1 D. 3 : 3 : 1 :1 : 3 : 3: 1: 1 : 1

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

phương pháp tạo giống thuần chủng

Phương pháp nào sau đây không phải là một trong các phương pháp có thể tạo giống thuần chủng ?

A. Tạo giống bằng công nghệ tế bào B. Tạo giống bằng phương pháp gây đột biến

C. Tạo giống bằng công nghệ gen D. Tạo giống dựa trên nguồn biến dị tổ hợp

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

phép lai trội ở đậu hà lan

Ở đậu Hà Lan hạt vàng là trội hoàn toàn so với hạt xanh. Cho giao phấn giữa cây hạt vàng thuần chủng với cây hạt xanh, tỉ lệ kiểu hình ở cây F1 sẽ như thế nào ? biết một gen qui định một tính trạng .

A. 100% hạt vàng . B. 3 hạt vàng : 1 hạt xanh .

C. 1 hạt vàng : 1 hạt xanh . D. 5 hạt vàng : 3 hạt xanh .

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

bài tập về phép lai thuận

Biết A là gen át chế gen không cùng lôcut với nó Kiểu gen A-B-, A-bb, aabb: đều cho lông trắng Kiểu gen aaB-: cho lông đen Khi cho hai cơ thể F1 tạo ra từ một cặp P thuần chủng giao phối với nhau thu được ở con lai có 16 tổ hợp. Cho F1 nói trên giao phối với cơ thể có kiểu gen và kiểu hình nào sau đây để con lai có tỉ lệ kiểu hình 7 : 1?

A. AaBb, kiểu hình lông trắng . B. Aabb, kiểu hình lông đen.

C. aaBb, kiểu hình lông đen . D. Aabb, kiểu hình lông trắng .

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

phép lai ở đậu hà lan

Ở đậu Hà Lan A: hạt trơn, a: hạt nhăn. Cho bố mẹ đều thuần chủng hạt trơn lai với hạt nhăn. Xác định kiểu hình thu được trên cây F2? Biết rằng ở đậu Hà Lan có tính tự thụ phấn rất nghiêm ngặt.
A. 3 hạt trơn : 1 hạt nhăn. B. 5 hạt trơn: 3 hạt nhăn.
C. 100% hạt nhăn. D. 1 hạt trơn : 1 hạt nhăn.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

phép lai thuần chủng

Ở đậu Hà Lan: A- hạt vàng, a-hạt xanh. Phép lai AA x Aa cho tỉ lệ hạt vàng thuần chủng chiếm:
A. 75% B. 100% C. 25% D. 50%

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

quy luật liên kết hoàn toàn

Ở một loài thực vật, khi cho hai cơ thể bó mẹ thuần chủng, khác nhau bởi hai cặp tính trạng tương phản, F1 đồng tính biểu hiện tính trạng của một bên bố hoặc mẹ, tiếp tục cho F1 tự thụ phấn, F2 thu được tỷ lệ 1:2:1, hai tính trạng đó đã di truyền theo quy luật
A. Liên kết hoàn toàn B. liên kết không hoàn toàn C. Phân ly độc lập D. tương tác gen< Lùi 1 2 ... Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay