thực hiện phép tính

28 kết quả phù hợp trong mục thực hiện phép tính
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Thưc hiện phép tính

Thưc hiện phép tính:

Resized Image

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Thực hiện phép tính

Thực hiện phép tính:

Resized Image

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Thực hiện phép tính:

Thực hiện phép tính:

Resized Image

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Thực hiện phép tính

Thực hiện phép tínhResized Image

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Thực hiện phép tính

Tính: (–52) + 70 kết quả là: A. (–18) B. 18 C. (–122) D. 122

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Thực hiện phép tính

Thực hiện phép tính a.frac{1}{2}-frac{2}{3}.(-frac{4}{9})
b. 4frac{5}{9}:(-frac{5}{7})+frac{49}{9}:(-frac{5}{7})

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Thực hiện các phép tính

Thực hiện các phép tính
Bài 1 Tính :
a) ( -47 ) + ( -53 ) b) (–15) + (– 40) b) 52 - 72
c) (–25). ( –125) d) ( –225) : 25 e) (-2 – 4 ) . (-2 + 6 )< Lùi ... 1 2 Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay