thường biến

9 kết quả phù hợp trong mục thường biến
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Khái niệm thường biến

Câu 1
Thường biến là gì? Cho 1 ví dụ.
Mức phản ứng là gì? Cho 1 ví dụ.
Câu 2
Ở chó, lông ngắn (trội hoàn toàn); lông dài (lặn).
Cho chó lông ngắn lại với chó lông dài. Viết sơ đồ lai từ P đến F1 (ghi đầy đủ kiểu gen và kiểu hình).

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

So sánh thường biến và đột biến

Thường biến là gi?
So sánh thường biến và đột biến?

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Nguyên nhân của thường biến

Nguyên nhân của thường biến là do
A. tác động trực tiếp của điều kiện môi trường. B. rối loạn trong quá trình trao đổi chất nội bào.
C. rối loạn phân li và tổ hợp của nhiễm sắc thể. D. tác động trực tiếp của các tác nhân lý, hoá học.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Các loại biến dị

Loại biến dị nào sau đây thường phát sinh thông qua giảm phân và thụ tinh?:
A. Biến dị không di truyền B. Biến dị tổ hợp và thường biến
C. Biến dị tổ hợp D. Đột biến và biến dị không di truyền

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Biến dị không di truyền

Biến dị không di truyền được là loại biến dị nào sau đây?
A.Đột biến gen B.Đột biến NST C.Thường biến D.Cả A, B

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Quá trình của tiến hoá

Quá trình tiến hoá sử dụng nguồn nguyên liệu nào là chủ yếu?
A. Biến dị sơ cấp
B. Đột biến
C. Biến dị thứ cấp
D. Thường biến

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

phát biểu về thường biến

Thường biến là những biến đổi ở .... (G: kiểu gen, H: kiểu hình) của cùng một ..... (G: kiểu gen, H: kiểu hình) phát sinh trong quá trình ..... (B: biệt hoá tế bào, P: phát triển cá thể) dưới ảnh hưởng của ..... (K: kiểu gen, M: môi trường) chứ không do sự biến đổi ....(Kg: trong kiểu gen, Nst: Bộ NST)
A. H, G, P, G, Nst B. H, G, P, M, Kg C. G, H, B, M, Kg D. H, G, B, M, Nst

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

khái niệm về thường biến

Khi đề cập đến thường biến, khẳng định nào sau đây là đúng?
A Giống khác nhau có mức phản ứng khác nhau, muốn nâng cao năng suất chỉ cần cải tạo giống hoặc tạo giống mới.
B Một giống tốt phải có mức phản ứng rộng để nhà chọn giống dễ tiến hành chọn lọc.
C Thường biến là những biển đổi ở kiểu hình của cùng một kiểu gen xuất hiện ở đời cá thể dưới ảnh hưởng trực tiếp của môi trường.
D Thường biến giúp cho sinh vật thích nghi với điều kiện môi trường nên thường biến là nguyên liệu trong chọn giống vật nuôi, cây trồng có lợi để nhân giống hoặc lai tạo giống.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

định nghĩa thường biến

Câu nào sau đây là sai:
A. Cùng 1 kiểu gen có thể phản ứng thành những kiểu hình khác nhau trong cùng 1 điều kiện môi trường
B. Thường biến là loại biến dị đồng loạt
C. Mức phản ứng do kiểu gen quy định
D. Thường biến là những biến đổi ở kiểu hình của cùng 1 kiểu gen dưới ảnh hưởng của môi trường< Lùi 1 Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay