thủy phân

20 kết quả phù hợp trong mục thủy phân
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tính chất của Lipit

Tính chất của Lipit ?
A.Lipit không tan trong nước mà tan trong dung môi hữu cơ.
B. Khi bị thuỷ phân cho ra axit béo và glixêrol.
C. Lipit cung cấp nhiều năng lượng hơn so với cacbonhiđrat.
D. Cả A , B và C.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Nguyên tắc cấu tạo nên ADN

1. Sản phẩm thu được khi thuỷ phân Saccarôzơ là gì ?
a. Glucôzơ và Galactôzơ
b. Frutôzơ và Galactôzơ
c. Glucôzơ và Frutôzơ
d. Galactôzơ và Hecxôzơ
2. Phân tử ADN được cấu tạo theo nguyên tắc nào ?
a. Nguyên tắc đa phân b. Nguyên tắc bổ sung
c. Nguyên tắc bán bảo toàn d. Cả a và b

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tìm công thức cấu tạo este

Cho 2,54 gam este A bay hơi thì thu được một thể tích hơi đúng bằng thể tích của 0,32 gam oxi ở cùng điều kiện. Thủy phân 25,4 gam este A cần dùng 400 gam dd NaOH 3%. Nếu khi thủy phân 6,35 gam este A bằng NaOH thì thu được 7,05 gam muối duy nhất. Tìm công thức cấu tạo este, biết rằng một trong hai chất tạo este là đơn thức.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

tính số liên kết peptit

Thuỷ phân hoàn toàn 0,1 mol peptit A mạch hở (A tạo bởi các amino axit có một nhóm amino và một nhóm cacboxylic) bằng lượng dung dịch NaOH gấp đôi lượng cần phản ứng, cô cạn dung dịch thu được hỗn hợp chất rắn tăng so với khối lượng A là 78,2gam. Số liên kết peptit trong A là:
A. 20 B. 10 C. 9 D. 18

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Khối lượng (kg) glixerol thu được

Đun nóng chất béo cần vừa đủ 40 kg dung dịch NaOH 15%, giả sử phản ứng xảy ra hoàn toàn. Khối lượng (kg) glixerol thu được là A. 13,8 B. 4,6 C. 6,975 D. 9,2

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Xà phòng hoá hoàn toàn 26,7 g triglixerit

Xà phòng hoá hoàn toàn 26,7 g triglixerit bằng dd NaOH thu được 2,76 g glixerol và b g xà phòng .Giá trị

30. Cho 6 gam một este của axit cacboxylic no đơn chức và ancol no đơn chức phản ứng vừa hết với 100 ml dung dịch NaOH 1M. Tên gọi của este đó là

A. etyl axetat. B. propyl fomiat. C. metyl axetat. D. metyl fomiat.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Xà phòng hoá 22,2g hỗn hợp 2 este

. Xà phòng hoá 22,2g hỗn hợp 2 este là HCOOC2H5 và CH3COOCH3 đã dùng hết 200 ml dd NaOH . Nồng độ mol/l của dd NaOH là.A. 0,5 B. 1 M C. 1,5 M D. 2M

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Thuỷ phân este X có CTPT

Thuỷ phân este X có CTPT C4H8O2 trong dung dịch NaOH thu được hỗn hợp hai chất hữu cơ Y và Z trong đó Y có tỉ khối hơi so với H2 là 16. X có công thức là

A. HCOOC3H7 B. CH3COOC2H5 C. HCOOC3H5 D. C2H5COOCH3

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Thuỷ phân hoàn toàn một este no

Thuỷ phân hoàn toàn một este no, đơn chức, mạch hở X với 200ml dung dịch NaOH 2M (vừa đủ) thu được 18,4 gam ancol Y và 32,8 gam một muối Z. Tên gọi của X là

A. Etyl fomat B. Etyl axetat C. Metyl axetat D. Propyl axetat

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Thuỷ phân hoàn toàn 13,2 gam este no

Thuỷ phân hoàn toàn 13,2 gam este no, đơn chức, mạch hở X với 100ml dung dịch NaOH 1,5M (vừa đủ) thu được 4,8 gam một ancol Y. Tên gọi của X là

A. Etyl fomat B. Etyl axetat C. Metyl propionat D. Propyl axetat

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Thuỷ phân hoàn toàn 8,88 gam este no

Thuỷ phân hoàn toàn 8,88 gam este no, đơn chức, mạch hở X với 100ml dung dịch NaOH 1,2M (vừa đủ) thu được 8,16 gam một muối Y. Tên gọi của X là

A. Etyl fomat B. Etyl axetat C. Metyl axetat D. Propyl axetat

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Thuỷ phân hoàn toàn 4,4 gam este

Thuỷ phân hoàn toàn 4,4 gam este đơn chức A bằng 200 ml dd NaOH 0,25M thu được 3,4 g

muối hữu cơ B. CTCT thu gọn A là:

A. HCOOCH3

B. CH3COOC2H5

C. CH3COOC2H3

D. HCOOC3H7

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Bài tập thuỷ phân hoàn toàn este

Để thuỷ phân hoàn toàn este X no đơn chức mạch hở cần dung 150 ml dung dịch NaOH 1M. Sau phản

ứng thu được 14,4 gam muối và 4,8 gam ancol. Tên gọi của X là:

A. etyl axetat B. . propyl fomat C. metyl axetat D. metyl propionat

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Thuỷ phân hoàn toàn 6 gam este

Đốt cháy một este cho số mol CO2 và H2O bằng nhau. Thuỷ phân hoàn toàn 6 gam este trên

cần dùng vừa đủ 0,1 mol NaOH . CTPT của este là:

a. C2H4O2 b. C3H6O2 c. CH6O2 d. C5H10O2

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Chọn câu sai trong các câu sau

Chọn câu sai trong các câu sau:

A. Xà phòng là sản phẩm của phản ứng xà phòng hoá. B. Muối natri của axit hữu cơ là thành phần chính của xà phòng.

C. Khi đun nóng chất béo với dung dịch NaOH hoặc KOH ta được muối để sản xuất xà phòng.

D. Từ dầu mỏ có thể sản xuất được chất giặt rửa tổng hợp và xà phòng.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Cách điều chế xà phòng

Xà phòng được điều chế bằng cách nào trong các cách sau:

A. Phân hủy mỡ B. Thủy phân mỡ trong kiềm C. Phản ứng của axit với kim loại D. Đehiđro hóa mỡ tự nhiên

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Khi thuỷ phân Etyl fomat

Khi thuỷ phân Etyl fomat trong dd H2O thì sản phẩm của phản ứng là:

a. CH3COONa và CH3OH b. HCOOH và C2H5OH c. HCOONa và C2H5OH d. C2H5COOH và CH3OH

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Thủy phân trong môi trường axit thu đựoc rượu etylic

Một este có công thức phân tử là C4H8O2, khi thủy phân trong môi trường axit thu đựoc rượu etylic,CTCT của C4H8O2

A. C3H7COOH B. CH3COOC2H5 C. HCOOC3H7 D. C2H5COOCH3

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tìm sản phẩm sau khi thủy phân trong môi trường axit

Este nào sau đây sau khi thủy phân trong môi trường axit thu được hổn hợp sản phẩm gồm 2 chất đều tham gia phản ứng với dd AgNO3/NH3

A. HCOOCH2CH3 B. CH3COOCH2CH3­ C.HCOOCH=CH-CH3 D. HCOOCH2CH

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Thuỷ phân este trong môi trường kiềm

Thuỷ phân este trong môi trường kiềm và đun nóng gọi là:

A. Xà phòng hoá B. Hidrat hoá D. Crackinh D. sự len men< Lùi 1 Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay