tỉ khối

13 kết quả phù hợp trong mục tỉ khối
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Lập phương trình hóa học các phản ứng

1. Lập phương trình hóa học của các phản ứng oxi hóa - khử sau đây theo phương pháp thăng bằng electron

Resized Image
(Biết ở phản ứng d thì tỉ khối của hỗn hợp khí NO và N2O so với hiđro bằng 16,75).
2. Nêu hiện tượng và viết phương trình phản ứng xảy ra trong các thí nghiệm sau:
a. Sục từ từ khí sunfurơ đến dư vào cốc chứa dung dịch brom.
b. Dẫn khí ozon vào dung dịch KI, chia dung dịch sau phản ứng thành hai phần: phần 1 nhỏ vài giọt dung dịch hồ tinh bột; phần 2 nhỏ vài giọt dung dịch phenolphtalein.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tính tỉ khối của hợp chất với không khí

đốt cháy 22,4 dm3 hỗn hợp metan và axetilen thu được 35,84 cm3 CO2.
a. hãy tính số ml metan và số mol axetilen có trong 22,4 dm3 hỗn hợp.
b. tính số gam oxi cần thiết để đốt cháy hoàn toàn 22,4 cm3 hỗn hợp khí đó.
c. Tính tỉ khối của hỗn hợp khí đó đối với không khí. Các thẻ tích khí được đo ở dkc.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Xác định công thức phân tử

Hỗn hợp khí X gồm 2 ankin A và B là đồng đẳng kế tiếp. Dẫn 4,48 lít hỗn hợp X qua dung dịch Br2 (lấy dư) thì khối lượng bình brom tăng lên 9,12g. Nếu cũng dẫn 4,48 lít X qua dung dịch AgNO3/NH3 (lấy dư) thì thu được 17,64g kết tủa.
a. Xác định công thức phân tử và tính tỉ khối hơi của X so với H2.
b. Xác định công thức cấu tạo đúng của A và B. Biết các khí đo ở đktc.
Cho H=1; C=12; Br = 80; Ag =108.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tìm công thức hóa học của hợp chất

Hãy tìm công thức hóa học của hợp chất Y có chứa 80% cacbon và 20% hidro về khối lượng.Biết tỉ khối của hợp chất Y với khí hdro bằng 15.
Biết C =12

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

độ ẩm tỉ đối của không khí

Trong 1m3 không khí ở 150C có 10g hơi nước. Biết rằng ở nhiêt độ đó khối lượng riêng hơi nước băo hoà là 12,8g/cm3. Hăy xác đinh độ ẩm tỉ đối của không khí:
A.f = 25,6%. B.f = 78,1%. C.f = 100%. D.f = 12,8%.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

tính áp suất riêng của hơi nước

Độ ẩm tỉ đối của không khí là 80% và áp suất hơi nước bão hòa ở 280C là 28,35mmHg. Áp suất riêng phần của hơi nước trong không khí ở nhiệt độ này là:
A.226,8mmHg B.35,44mmHg C.22,68mmHg D.354,4mmHg

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

độ ẩm tỉ đối của không khí

Trong 1m^{3} không khí ở 15^{circ}C có 10g hơi nước. Biết rằng ở nhiêt độ đó khối lượng riêng hơi nước băo hoà là 12,8g/cm3. Hăy xác đinh độ ẩm tỉ đối của không khí:
A.f = 100%. B.f = 25,6%. C.f = 12,8%. D.f = 78,1%

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

tính tỉ khối

Tìm tỉ khối d của các khí C_{2}H_{2} đối với không khí
A. d = 0,8 B. d = 0,9 C. d = 0,7 D. d = 0,1

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

tìm tỉ khối

Tìm tỉ khối d của khí SO3 đối với không khí
A. d = 2,56 B. d = 2,66 C. d = 2,76 D. d = 2,86

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

bài tập phản ứng với sắt

Cho m gam Fe tan hết trong dd HNO3 dư thu được 8,96 lít hỗn hợp NO và N_{2}O ở đktc có tỉ khối hơi so với H2 là 20,25. Tìm m?

A. 28 gam B. 50,4 gam C. 75,6 gam D. 25,2 gam

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

bài tập về chất hữu cơ đơn chức

Đun 20,4 gam một chất hữu cơ X đơn chức với 300 ml dung dịch NaOH 1 M thu được muối Y và hợp chất hữu cơ Z đơn chức. Cho Z tác dụng với Na dư thu được 2,24 lít khí H2 (đktc). Oxi hóa Z thu được hợp chất Z’ không phản ứng với dung dịch AgNO3/NH3. Nung Y với NaOH rắn thu được khí T có tỉ khối hơi so với O2 là 0,5. Công thức cấu tạo của X là

A. CH_{3}COOCH(CH_{3})_{2}. B. CH_{3}COOCH_{2}CH_{2}CH_{3}.

C. C_{2}H_{5}COOCH(CH_{3})_{2}. D. CH_{3}COOCH(CH_{3})CH_{2}CH_{3}.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

bài tập về oxi hóa hoàn toàn

Oxi hóa hoàn toàn hỗn hợp X gồm HCHO và CH3CHO bằng O2 (có xúc tác) thu được hỗn hợp Y gồm 2 axit tương ứng. Tỉ khối hơi của Y so với X là T. Giá trị của T là

A. 1,12 < T < 1,36. B. 1,36 < T < 1,53. C. 1,36 < T < 1,64. D. 1,53 < T < 1,64.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

tính đồng phân của akan

Một ankan A có tỉ khối đối với H_{2} bằng 43:

A. A có 8 đồng phân B. A có 5 đồng phân C. A có 9 đồng phân D. A có 6 đồng phân< Lùi 1 Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay