ti thể

14 kết quả phù hợp trong mục ti thể
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Cấu trúc và chức năng của ti thể

Câu 1: Nêu cấu trúc và chức năng của ti thể.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Chức năng của Ti thể

a. Thành phần hóa học cấu tạo nên thành Tế bào thực vật, thành Tế bào nấm là gì? Chức năng của thành tế bào?
b. Chức năng của Ti thể? Chức năng lục lạp?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Chức năng của Ti thể

a. Thành phần hóa học cấu tạo nên thành Tế bào thực vật, thành Tế bào nấm là gì? Chức năng của thành tế bào?
b. Chức năng của Ti thể? Chức năng lục lạp?

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Cấu tạo của màng sinh chất

Nêu cấu tạo và chức năng của màng sinh chất, ti thể, bộ máy gôn-gi của tế bào nhân thực?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Cấu trúc của bào quan

Bào quan nào cung cấp năng lượng chủ yếu cho tế bào ? Trình bày cấu trúc của nó.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Quá trình hô hấp nội bào

Trong quá trình hô hấp nội bào, có 2 giai đoạn xẩy ra tại ti thể. Đó là giai đoạn nào và xẩy ra ở đâu?
b. Trong quá trình hô hấp nội bào có 5 phân tử glucôzơ được phân giải. Tính số NADH và FADH2 tạo ra?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Hoạt động của ti thể

Sản phẩm chủ yếu được tạo ra từ hoạt động của ti thể là chất nào sau đây ? a. Pôlisaccarit b. axit nuclêic c. Các chất dự trữ d. năng lượng dự trữ

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Thành phần của ti thể

Chất sau đây không có trong thành phần của ti thể là :
a. axit đêôxiribooniclêic b. Prôtêin
c.c d. Peptiđôglican

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Cấu trúc có ở tế bào động vật

Cấu trúc nào sau đây có ở tế bào động vật
a. Không bào c. Thành xenlulôzơ
b. Lục lạp d. Ti thể

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Giống nhau giữa ti thể và lục lạp

:Điều nào sau đây sai khi nói về sự giống nhau giữa ti thể và lục lạp? A.Đều có hai lớp màng bao bọc B.Hai lớp màng đều trơn nhẵn. C.Đều chứa ADN. D.Có chức năng tổng hợp ATP.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Bào quan không có màng bao bọc

Bào quan nào sau đây không có màng bao bọc?
A.Ti thể
B.Lưới nội chất
C.Lizôxôm
D.Ribôxôm

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Hình thành thoi phân bào

Bào quan sau đây tham gia vào việc hình thành thoi phân bào là :
a. Trung thể c. Không bào
b. Ti thể d. Bộ máy Gôn gi

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Quá trình ô xi hoá

Quá trình ô xi hoá tiếp tục axit piruvic xảy ra ở
a. Màng ngoài của ti thể
b. Trong chất nền của ti thể
c. Trong bộ máy Gôn gi
d. Trong các ribôxôm

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Tế bào có nhân chuẩn

Ở những tế bào có nhân chuẩn , hoạt động hô hấp xảy ra chủ yếu ở loại bào quan nào sau đây ?
a. Ti thể c. Không bào
b. Bộ máy Gôngi d. Ribôxôm< Lùi 1 Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay