tiệm cận

17 kết quả phù hợp trong mục tiệm cận
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tìm giá trị cực đại của hàm số

1. Cho hàm số
Resized Image
có đồ thị là (C) và điểm M tùy ý thuộc (C). Tiếp tuyến của (C) tại điểm M cắt hai tiệm cận tại A và B. Gọi I là giao điểm của hai tiệm cận. Chứng minh tam giác IAB có diện tích không phụ thuộc vị trí điểm M.
2. Tìm m để hàm số
Resized Image

có cực đại.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tìm tiệm cận xiên của đồ thị

Cho hàm số :

Resized Image m là tham số
Tìm m để
a) Hàm số có cực đại , cực tiểu
b) Hàm số đạt cực đại tại x = -2
c) Hàm số đồng biến trên từng khoảng xác định .
d)Tiệm cận xiên của đồ thị hàm số qua điểm A(1;2)
e) Tiệm cận xiên của đồ thị hàm số tạo với các trục toạ độ một tam giác có diện tích bằng

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Viết phương trình đường tiệm cận

Bài 1: Tìm khoảng đơn điệu , cực trị hàm số; khoảng lồi lõm, điểm uốn của đồ thị hàm số

Resized Image
Bài 2: Tìm khoảng đơn điệu , cực trị hàm số; viết phương trình các đường tiệm cận của đồ thị hàm số:

Resized Image

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tìm đường tiệm cận của đồ thị

Tìm tất cả các tiệm cận của đồ thị hàm số:
Resized Image

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Lập phương trình chính tắc

1.Cho biểu thức :

Resized Image

Tính giá trị của M biết
2.
Lập phương trình chính tắc của hyperbol có 1 đường tiệm cận là và có hai tiêu điểm trùng với 2 tiêu điểm của elip : 2x2 + 12y2 = 24.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tìm các đường tiệm cận của đồ thị

Tìm giá trị lớn nhất giá trị nhỏ nhất của hàm số:

Resized Image
Tìm tất cả các tiệm cận của đồ thị hàm số:
Resized Image

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Xác định các đường tiệm cận

Hàm số

Resized Image
có các đường tiệm cận là :
a) Tiệm cận ngang y = 2 , đứng x = 1/2
b) Tiệm cận đứng x = 2 , ngang y = 1/2
c) Tiệm cận đứng x = -2 , ngang y = 1/2
d) Tiệm cận ngang y = -1/2 , đứng x = 2

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Vết phương trình đường tiệm cận của đồ thị

Tìm khoảng đơn điệu , cực trị hàm số; viết phương trình các đường tiệm cận của đồ thị hàm số:

Resized Image

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Chuyển phương trình của (H) về dạng chính tắc Viết phương trình Hyperbol

Cho Hyperbol có phương trình: a. Chuyển phương trình của về dạng chính tắc. Tìm tọa độ các đỉnh, tọa độ các tiêu điểm, tính tâm sai, các đường tiệm cận của và xác định phương trình tham số của b. Viết phương trình Hyperbol liên hợp của . Tìm các thuộc tính của và xác định phương trình tham số của .c. Lập phương trình tham số của đường tròn đường kính và tìm giao điểm của với .d. Viết phương trình chính tắc và phương trình tham số của Elip có tiêu điểm trùng với tiêu điểm của và ngoại tiếp hình chữ nhật cơ sở của .
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Tìm quỹ tích giao điểm của hai đường tiệm cận

Cho hàm số: . Khảo sát và vẽ đồ thị hàm số () với . Xác định để đường tiệm cận xiên của đồ thị hàm số tiếp xúc với parabol . Tìm quỹ tích giao điểm của hai đường tiệm cận đứng và xiên của đồ thị hàm số () khi thay đổi.
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tìm trên đồ thị những điểm có tổng khoảng cách đến hai tiệm cận nhỏ nhất.

Cho hàm số: . Với Khảo sát và vẽ đồ thị hàm số.) Tìm trên đồ thị những điểm có tổng khoảng cách đến hai tiệm cận nhỏ nhất.. Chứng minh rằng với mọi đồ thị hàm số luôn luôn tiếp xúc với một đường thẳng cố định.
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Diện tích tam giác IAB không đổi.

Cho đồ thị và điểm bất kì thuộc . Gọi là giao của tiệm cận. Tiếp tuyến tại cắt tiệm cận tại . CMR : là trung điểm của Diện tích tam giác không đổi.
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Tìm toạ độ điểm M sao cho đường tròn ngoại tiếp tam giác IAB có diện tích nhỏ nhất.

Cho hàm số .Cho là điểm bất kì trên . Tiếp tuyến của tại cắt các đường tiệm cận của tại . Gọi là giao điểm của các đường tiệm cận. Tìm toạ độ điểm sao cho đường tròn ngoại tiếp tam giác có diện tích nhỏ nhất.
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Tùy theo các giá trị khác nhau của m, hãy xác định các tiệm cận của đồ thị hàm số

Cho hàm số: a) Xác định để hàm số là nghịch biến trên khoảng b) Tùy theo các giá trị khác nhau của , hãy xác định các tiệm cận của đồ thị hàm số
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Viết phương trình tiệm cận xiên của đồ thị.

Cho hàm số: .1) Với những giá trị nào của thì hàm số có cực đại và cực tiểu.2) Viết phương trình tiệm cận xiên của đồ thị.3) Chứng tỏ rằng tiệm cận xiên luôn luôn tiếp xúc với một parabol cố định. Tìm quỹ tích của tiếp điểm.
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Tính số tiệm cận của đường cong

Tính số tiệm cận của đường cong: tùy theo giá trị của tham số
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Với giá trị nào của m thì hàm số đã cho có cực đại

Cho hàm số: Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số ứng với Chứng minh rằng tích các khoảng cách từ một điểm tùy ý thuộc đồ thị hàm số (với ở câu trên) tới hai đường tiệm cận luôn bằng một hằng số. Với giá trị nào của thì hàm số đã cho có cực đại, cực tiểu đồng thời giá trị cực đại và giá trị cực tiểu cùng dấu.


< Lùi 1 Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay