tìm giá trị lớn nhất

15 kết quả phù hợp trong mục tìm giá trị lớn nhất
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tìm giá trị lớn nhất của hàm số

Câu 1 : (6 điểm) Giải các phương trình sau :

Resized Image
Câu 2 : (2 điểm) Tìm giá trị lớn nhất, nhỏ nhất của các hàm số :
Resized Image

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tìm giá trị lớn nhất của hàm số:

1.Cho hàm số

Resized Image(m là tham số).
Tìm m để hàm số (1) có cực đại và cực tiểu thỏa mãn điểm cực đại của đồ thị hàm số cách gốc tọa độ một khoảng bằng 2.
2.Tìm giá trị lớn nhất giá trị nhỏ nhất của hàm số:

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Giải hệ phương trình

1/ Giải hệ phương trình

Resized Image
2/ Cho x;y là các số thực thỏa mãn

x^{2}+y^{2}=2
Tìm Min;Max của biểu thức

Resized Image

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức


1.Cho hai đường tròn (O), (O') nằm ngoài nhau có tâm tương ứng là O và O'. Một tiếp tuyến chung ngoài của hai đường tròn tiếp xúc với (O) tại A và (O') tại B. Một tiếp tuyến chung trong của hai đường tròn cắt AB tại I, tiếp xúc với (O) tại C và (O') tại D. Biết rằng C nằm giữa I và D.
1) Hai đường thẳng OC, O'B cắt nhau tại M. Chứng minh rằng OM > O'M.
2) Ký hiệu (S) là đường tròn đi qua A, C, B và (S') là đường tròn đi qua A, D, B. Đường thẳng CD cắt (S) tại E khác C và cắt (S') tại F khác D. Chứng minh rằng AF vuông góc với BE.
Câu V
2.Giả sử x, y, z là các số dương thay đổi và thỏa mãn điều kiện . Hãy tìm giá trị lớn nhất của biểu thức
Resized Image

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Khảo sát sự biến thiên của hàm số

a) Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số
Resized Image
b) Tìm giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số
Resized Image

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Tìm nghiệm nguyên của phương trình

1. Tìm giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của

Resized Image
2. Tìm nghiệm nguyên của phương trình:
Resized Image

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tìm giá trị lớn nhất

Cho x, y thoả mãn xygeq 1 . Chứng minh rằng:

Resized Image

2) Tìm các số nguyên x, y thỏa mãn:

Resized Image
sao cho tích x.y đạt giá trị lớn nhất.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tìm giá trị lớn nhất, nhỏ nhất

Tìm giá trị lớn nhất, nhỏ nhất của các hàm số :
Resized Image

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tìm giá trị lớn nhất

Tìm giá trị lớn nhất (hoặc nhỏ nhất) của các biểu thức sau:
Resized Image

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức

Xét x, y thỏa mãn điều kiện:

Resized Image
Tìm giá trị lớn nhất, nhỏ nhất của bỉểu thức
Resized Image

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tìm giá trị lớn nhất, nhỏ nhất

1/ Giải phương trình:
Resized Image
1/ Tìm giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của hàm số:
Resized Image

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tìm giá trị lớn nhất , giá trị nhỏ nhất 2

Tìm giá trị lớn nhất , giá trị nhỏ nhất hàm số :

Resized Image

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tìm giá trị nhỏ nhất của hàm số

Tìm giá trị lớn nhất, nhỏ nhất của hàm số:
Resized Image

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tìm giá trị nhỏ nhất và giá trị lớn nhất

Cho a,b,c thoả mãn:frac{3-a^{2}-5b^{2}}{2}=a+ab+b . Tìm giá trị nhỏ nhất và giá trị lớn nhất của S = a + b< Lùi 1 Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay