tìm giá trị nguyên

4 kết quả phù hợp trong mục tìm giá trị nguyên
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Rút gọn biểu thức

Cho biểu thức
Resized Image
( với x > 0 ; x 1 )
1) Rút gọn biểu thức P;
2) Tính giá trị của biểu thức P tại x = 3;
3) Tìm giá trị nguyên của x để biểu thức P nhận giá trị nguyên.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tìm giá trị nguyên của biểu thức

Cho biểu thức :
Resized Image
a/ Tìm điều kiện của x để giá trị của phân tức xác định?
b/ Rút gọn A?
c/ Tính gía trị của A khi x = -2
d/ Tìm các giá trị nguyên của x để giá trị của A nguyên?

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tìm các giá trị nguyên của biểu thức

Cho biểu thức
Resized Image
a) Rút gọn A.
b) Tính giá trị của A khi a = 9.
c) Tìm các giá trị của a để A=1/2 .
d) Tìm các giá trị nguyên của a để A nguyên.
e) Tìm các giá trị của a để A < 1.
f) Tìm m để phương trình
Resized Image
có hai nghiệm phân biệt.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Rút gọn biểu thức

Cho biểu thức: A = Resized Image

a) Rút gọn biểu thức A. b) Tìm các giá trị nguyên của x để A có giá trị nguyên.< Lùi 1 Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay