Tính các giới hạn

16 kết quả phù hợp trong mục Tính các giới hạn
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Tính giới hạn của các hàm số-toán 10

Tính giới hạn của các hàm số sau
Resized Image

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Giải phương trình

Câu 1 : (6đ). Tính các giới hạn sau:

Resized Image
Câu 2 : (2đ). Cho hàm số:
Resized Image
Giải phương trình: Resized Image

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tính các giới hạn

Tính các giới hạn
Resized Image

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tìm các gới hạn sau

Tìm các gới hạn sau:
Resized Image

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tính các giới hạn

Tính các giới hạn sau
Resized Image

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tính các giới hạn

Tính các giới hạn sau
Resized Image

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tính các giới hạn

Tính các giới hạn sau
Resized Image

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tính các giới hạn

1.Tính các giới hạn :

Resized Image
2: Cho

Resized Image


Tìm để f(x ) liên tục tại x_{o}=1

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tính các giới hạn

Tính các giới hạn
Resized Image

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tính các giới hạn

Tính các giới hạn sau:
Resized Image

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tính liên tục của hàm số

Tính các giới hạn sau:

Resized Image

2.Xét tính liên tục của hàm số:
Resized Image

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tính các giới hạn

Tính các giới hạn sau
Resized Image

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tính các giới hạn

Tính các giới hạn sau:
1) lim_{x
ightarrow -2}frac{x^{2}+x-2}{x^{2}-4} 2) .lim_{x
ightarrow +infty }(sqrt{4x^{2}+8x+1}-2x)

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tính giới hạn

Tính giới hạn sau:lim_{x
ightarrow 0}frac{1-cosx}{x^{2}}

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tính các giới hạn

Tính các giới hạn sau :I_{1}=lim_{x
ightarrow 2}frac{x-2}{3-sqrt{x+7}}
I_{2}=limfrac{1+2+...+(2n)}{n^{2}+3n+3}

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tính các giới hạn

Tính các giới hạn sau
a)limfrac{1+2+....+n}{n^{2}+1}
b)limfrac{3^{n}+5.4^{n}}{4^{n}-2^{n+1}}< Lùi 1 Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay