Tính đạo hàm

16 kết quả phù hợp trong mục Tính đạo hàm
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tìm giới hạn

Câu 1: tìm giới hạn

Resized Image
Câu 2: tính đạo hàm
Resized Image

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tính đạo hàm của các hàm

Câu 1 (4điểm)Tính đạo hàm của các hàm số sau:
Resized Image
Câu 2: (2điểm) Cho
Resized Image
Khi m = 0, giải b Câu 1:(3điểm) Cho hàm số .
a) Viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số đã cho tại điểm có hoành độ .
b) Viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số đã cho, biết tiếp tuyến song song với đường thẳng .
Câu 2: (4điểm)Tính đạo hàm của các hàm số sau:t phương trình .Resized Image
Tìm m để .Resized Image

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị

Câu 1:(3điểm) Cho hàm số .

Resized Image
a) Viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số đã cho tại điểm có hoành độ .
b) Câu 1:(3điểm) Cho hàm số .
a) Viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số đã cho tại điểm có hoành độ .
b) Viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số đã cho, biết tiếp tuyến song song với đường thẳng .
Câu 2: (4điểm)Tính đạo hàm của các hàm số sau:
số đã cho, biết tiếp tuyến song song với đường thẳng .

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tính vi phân của hàm số

Tìm đạo hàm của hàm số sau :

Resized Image
Tính vi phân của hàm số sau
Resized Image

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Viết phương trình tiếp tuyến

Cho hàm số y=f(x)=x^{3}-x
a.Dùng định nghĩa tính đạo hàm tại x0=1
b.Viết phương trình tiếp tuyến tại điểm có hoành độ bằng 1.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tính đạo hàm của các hàm số

Tính đạo hàm của các hàm số sau:
Resized Image

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tính đạo hàm của hàm số

Dùng định nghĩa, tính đạo hàm của hàm số

Resized Image

Bài 2(3đ): Tính đạo hàm của các hàm số sau:
Resized Image

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tính đạo hàm của các hàm số

1.Tính đạo hàm của các hàm số sau:
Resized Image
2.). Cho hàm số

Resized Imagecó đồ thị là (C).
Viết phương trình tiếp tuyến của (C) biết tiếp tuyến song song với đường thẳng y=4x+7.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tính đạo hàm của hàm số

Tính đạo hàm của

Resized Image
theo hai cỏch sau:

Resized Image
Hãy chọn cách đúng?
Chỉ (II) B. Cả hai đều sai C. Chỉ (I) D. Cả hai đều đúng

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tính đạo hàm các hàm số

Tính đạo hàm các hàm số sau:
Resized Image

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tính đạo hàm

Tính đạo hàm của hàm số: y=sqrt{tan^{3}(6x-7)

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tính đạo hàm của hàm số

Tính đạo hàm của hàm số: y=sin5xcosx- sinxcos5x+cos^{2}x-sin^{2}x

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tính đạo hàm của hàm số

Tính đạo hàm của hàm số: y=x^{3}+sqrt{x^{2}+1}

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Tìm đạo hàm của hàm số

Tìm đạo hàm của hàm số : a) . b) .
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Giải phương trình mũ

Tính y^{n} = frac{x^{2}+1}{x^{2}-11}

mọi người giải giúp hộ mí< Lùi 1 Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay