tính trạng

65 kết quả phù hợp trong mục tính trạng
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Tìm kiểu gen và kiểu hình ở đời F2

ở một loài cây khi cho giao phấn giữa những cây có hoa đỏ, quả dài với cây có hoa trắng, quả tròn thu được F1 đều có hoa đỏ, quả tròn.
Cho F1 tự thụ phấn thì kết quả ở F2 về kiểu gen, kiểu hình sẽ như thế nào?
(Biết các gen quy định các tính trạng trên nằm trên NST thường)

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Khái niệm về quần thể sinh vật

Câu 1
a) Thế nào là một quần thể sinh vật? Lấy ví dụ minh họa
b) Ô nhiễm môi trường là gì? Trong các yếu tố gây ô nhiễm môi trường, theo em yếu tố nào là yếu tố gây ô nhiễm chủ yếu?
Câu 2
Ở lúa, tính trạng thân cao (A), thân thấp (a), chín muộn (B), chín sớm (b), hạt dài(C), hạt tròn (c). Các gen trên phân li độc lập.
Cho ba thứ lúa di hợp tử về cả 3 tính trạng thân cao, chín muộn, hạt dài lai với lúa đồng hợp tử về thân cao, dị hợp tử về tính trạng chín muộn và hạt tròn. Không viết sơ đồ lai (hoặc kẻ bảng) hãy xác định :
a. Số loại và tỉ lệ phân li kiểu gen ở F1?
b. Số loại và tỉ lệ phân li kiểu hình ở F1?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Khái niệm tính trạng và cặp tính trạng

Câu 1:
a) Nêu khái niệm tính trạng, cặp tính trạng tương phản.
b) Những nội dung cơ bản của phương pháp phân tích các thế hệ lai của MenĐen là gì?

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Xác định tên quy luật di truyền

Cho 2 thứ cà chua thân cao, quả màu đỏ, dạng bầu dục lai với thân thấp, quả màu vàng, dạng tròn được F1 toàn thân cao, quả đỏ, dạng tròn. Cho F1 tự thụ phấn, được F2 phân ly theo tỉ lệ:
6 cây thân cao, quả đỏ, dạng tròn.
3 cây thân cao, quả đỏ, dạng bầu dục.
3 cây thân cao, quả vàng, dạng tròn.
2 cây thân thấp, quả đỏ, dạng tròn.
1 cây thân thấp, quả đỏ, dạng bầu dục.
1 cây thân thấp, quả vàng, dạngtròn.
a) Quy luật di truyền nào chi phối phép lai trên?
b)Viết sơ đồ lai từ P-->F2 ? Biết một gen quy định một tính trạng, cấu trúc của NST không thay đổi trong giảm phân.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Xác định kiểu gen và kiểu hình

Khi cho lai cây cà chua quả đỏ và cà chua quả vàng thuần chủng thì thu được F1 toàn quả đỏ.
a.Tính trạng quả đỏ ,quả vàng tính trạng nào là trội,lặn?
b. Tiếp tục cho các cây cà chua F1 thụ phấn với nhau xác định kiểu gen và kiểu hình ở F2?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Sơ đồ lai

ở cà chua, gen A-quy định tính trạng quả đỏ, a-quy định tính trạng quả vàng.
Hãy viết sơ đồ lai từ P--> F1 trong các trường hợp sau:
a) P: Aaaa x AAaa.
b) P: AAAa x AAaa.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

viết sơ đồ lai- sinh 10

ở lúa, gen A- quy định tính trạng thân cao, a- quy định tính trạng thân thấp,
B-quy định tính trạng chín sớm, b-quy định tính trạng chín muộn.
Biết rằng các gen di truyền độc lập với nhau. Hãy viết sơ đồ lai từ P-->F2 trong các trường hợp sau:
a) Pt/c: Thân cao, chín sớm X thân thấp, chín muộn.
b) Pt/c: Thân cao, chín muộn X thân thấp, chín sớm.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Thực chất của qui luật phân li độc lập

Thực chất của qui luật phân li độc lập là nói về:
A. Sự phân li độc lập của các cặp tính trạng
B. Sự phân li kiểu hình theo tỉ lệ (3:1)n
C. Sự tổ hợp của các alen trong quá trình thụ tinh
D. Sự phân li độc lập của các cặp alen trong quá trình giảm phân

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Thể dị đa bội và thể tự đa bội

Sự khác nhau cơ bản của thể dị đa bội( thể song nhị bội ) so với thể tự đa bội là
A. Tổ hợp của hai tính trạng của hai loài khác nhau
B. Tế bào mang cả hai bộ NST của hai loài khác nhau
C. Khả năng tổng hựop chất hữu cơ kém hơn
D.Khả năng chống chịu và phát triển bình thường

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Quy luật phân ly độc lập được nghiệm đúng

Điều quan trọng nhất để quy luật phân ly độc lập được nghiệm đúng là
A. P thuần chủng B.Một gen quy định một tính trạng tương phản C.Trội lặn hoàn toàn
D.Các gen quy định các tính trạng tương phản nằm trên các cặp NST tương đồng khác nhau

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tính trạng chất lượng

Tính trạng chất lượng là tính trạng:
Chọn một đáp án dưới đây
A. Định tính được mà không định lượng được;

B. Ít thay đổi trước điều kiện môi trường;

C. Định lượng được và phụ thuộc vào điểu kiện môi trường;

D. A và B;

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Khái niệm về tính trạng tương phản

Tính trạng tương phản là:
Chọn một đáp án dưới đây
A. Cách biểu hiện khác của 1 tính trạng;

B. Cách biểu hiện khác nhau của nhiều tính trạng;

C. Cách biểu hiện giống nhau của 1 tính trạng;

D. Cách biểu hiện giống nhau của nhiều tính trạng;

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Khái niệm dòng thuần về 1 tính trạng

Thế nào là dòng thuần về 1 tính trạng:
Chọn một đáp án dưới đây
A. Con cháu giống hoàn toàn bố mẹ;

B. Đồng hợp tử về kiểu gen và biểu hiện cùng một kiểu hình;

C. Đời con không phân li;

D. Đời con biểu hiện cả 2 tính trạng của P;

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tính trạng trung gian

Tính trạng trung gian là tính trạng xuất hiện ở cơ thể mang kiểu gen dị hợp do:
Chọn một đáp án dưới đây
A. Gen trội gây chết ở trạng thái dị hợp;

B. Gen lặn gây chết ở trạng thái đồng hợp;

C. Gen trội trong cặp gen tương ứng lấn át không hoàn toàn gen lặn;

D. Mỗi tính tác động không hoàn toàn thuận lợi;

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Điểm nổi bật trong nghiên cứu của Menđen

Điểm nổi bật nhất trong nghiên cứu của Menđen là:
Chọn một đáp án dưới đây
A. Lai giữa bố mẹ thuần chủng khác nhau về một hoặc một số tính trạng tương phản;

B. Sử dụng lí thuyết xác suất và toán học thống kê;

C. Sử dụng lai phân tích để kiểm tra kết quả nghiên cứu;

D. Phân tích sự di truyền riêng rẽ từng tính trạng qua các đời lai.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Định luật di truyền phản ánh

Định luật di truyền phản ánh:
Chọn một đáp án dưới đây
A. Tại sao con cái giống bố mẹ;

B. Xu hướng tất yếu biểu hiện tính trạng ở cơ thể con người;

C. Tỉ lệ kiểu gen theo một quy định chung;

D. Tỉ lệ kiểu hình có tính trung bình cộng;

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Hiện tượng trội không hoàn toàn

Lý do dẫn đến sự khác nhau về kiểu hình F1 và F2trong trường hợp lai 1 cặp tính trạng có hiện tượng trội không hoàn toàn và trội hoàn toàn:
Chọn một đáp án dưới đây
A. Mức lấn át của gen trội và gen lặn;

B. Tính trạng phân li riêng rẽ;

C. Tác động môi trường không thuận lợi;

D. Can thiệp của gen xác định giới tính;

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Ý nghĩa định luật phân li độc lập

Định luật phân li độc lập góp phần giải thích hiện tượng :
Chọn một đáp án dưới đây:
A. Biến dị tổ hợp vô cùng phong phú ở loài giao phối;

B. Các gen phân li trong giảm phân và tổ hợp trong thụ tinh;

C. Sự di truyền các gen tồn tại trong nhân tế bào;

D. Các gen quy định tính trạng cùng nằm trên cùng 1 NST;

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Phép lai về 3 tính trạng trội lặn hoàn toàn

Phép lai giữa 2 cá thể khác nhau về 3 tính trạng trội, lặn hoàn toàn AaBbDd x AaBbDd sẽ có:

Chọn một đáp án dưới đây
A. 4 kiểu hình : 9 kiểu gen;

B. 4 kiểu hình: 12 kiểu gen;

C. 8 kiểu hình: 12 kiểu gen;

D. 8 kiểu hình: 27 kiểu gen;

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Lai một cặp tính trạng của Men đen

a) Phát biểu nội dung quy luật lai một cặp tính trạng của Men đen?
b) Lai phân tích là gì?< Lùi 1 2 3 4 ... Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay