tính trọng lượng

2 kết quả phù hợp trong mục tính trọng lượng
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Tính trọng lượng

Một bao gạo nặng 15kg, tính trọng lượng của bao gạo đó?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Công thức tính trọng lượng của một vật

d=frac{P}{V}
d là trọng lượng riêng, đơn vị là Niuton chia mét khối (N/m3).
P là trọng lực, đơn vị là Niuton (N).
V là thể tích, đơn vị là mét khối (m3).< Lùi 1 Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay