Bài tập về tổ chức sống

3 kết quả phù hợp trong mục tổ chức sống
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Các cấp tổ chức sống

. Đặc tính nổi trội của các cấp tổ chúc sống là:
A: Tố chức sống cấp dưới làm nền tảng xây dựng cho tỏ chức sống cấp trên.
B: Tổ chức cấp sống cao hơn có những đặc điểm của tổ chức sống cấp dưới và những đặc tính nổi trội.
C: Tổ chức sống cấp dưới và tổ chức sóng cao hơn luôn kết với nhau để cùng tồn tại.
D: Cả A và B.
E: Cả A, B, C.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Các cấp độ tổ chức soosngs

Cấp độ tổ chức sống nào sau đây lớn nhất so với các cấp tổ chức sống còn lại:
A: Hệ sinh thái B: Quần thể C: Quần xã D: sinh quyển

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Cấp độ tổ chức sống

Cấp độ tổ chức sống nào sau đây lớn nhất so với các cấp tổ chức sống còn lại:
A: Hệ sinh thái B: Quần thể C: Quần xã D: sinh quyển< Lùi 1 Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay