Tổ hợp

129 kết quả phù hợp trong mục Tổ hợp
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Chứng minh tứ giác nội tiếp đường tròn

Bài 1. Cho hình thang cân ABCD có đáy lớn AD = 2a, đáy nhỏ BC = a, các cạnh bên AB = CD = a. Trên nửa đường thẳng At vuông góc với mặt phẳng (ABCD) lấy điểm S (không trùng với A). Mặt phẳng (P) đi qua điểm A và vuông góc với SD cắt các cạnh SB, SC, SD tại B1, C1, D1.
a. Chứng minh rằng: AB1C1D1 là tứ giác nội tiếp được trong một đường tròn.
b. Khi điểm S chạy trên nửa đường thẳng At, chứng minh đường thẳng C1D1 đi qua một điểm cố định.

Bài 2. Chứng minh rằng với mọi số nguyênResized Image ta luôn có:
Resized Image

trong đó Resized Imagelà số tổ hợp chập k của một tập hợp có n phần tử.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Khái niệm biến dị tổ hợp

Câu 1: Biến dị tổ hợp là gì? Nó xuất hiện ở hình thức sinh sản nào?
Câu 2: Nêu chức năng của NST?
Câu 3: Diễn biến của NST trong quá trình nguyên phân diễn ra như thế nào?

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Bài tập về tổ hợp

1.Cho tam giác ABC có các góc A, B, C thoả mãn hệ thức:

Resized Image

Chứng minh tam giác ABC là tam giác đều.
2.Chứng minh rằng với mọi số nguyên n geq 2 ta luôn có:

Resized Image trong đó C_{n}^{k} là số tổ hợp chập k của một tập hợp có n phần tử.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Hiện tượng di truyền liên kết hoàn toàn

Đặc điểm nào sau đây đúng với hiện tượng di truyền liên kết hoàn toàn?
A. Các cặp gen quy định các cặp tính trạng nằm trên các cặp nhiễm sắc thể khác nhau.
B. Làm xuất hiện các biến dị tổ hợp, rất đa dạng và phong phú.
C. Luôn tạo ra các nhóm gen liên kết quý mới.
D. Làm hạn chế sự xuất hiện các biến dị tổ hợp.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Cơ sở tế bào trao đổi đoạn nhiễm sắc thể

Cơ sở tế bào học của trao đổi đoạn nhiễm sắc thể là
A. sự tiếp hợp các NST tương đồng ở kì trước của giảm phân I
B. sự trao đổi đoạn giữa 2 crômatit cùng nguồn gốc ở kì trước của giảm phân II
C. sự trao đổi đoạn giữa các crômatit khác nguồn gốc ở kì trước giảm phân I
D. sự phân li và tổ hợp tự do của nhiễm sắc thể trong giảm phân

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Cơ sở tế bào học của định luật phân li độc lập

Cơ sở tế bào học của định luật phân li độc lập:
Chọn một đáp án dưới đây
A. Giao tử F1 giữ nguyên bản chất;

B. Có sự tiếp hợp và sự trao đổi chéo của NST;

C. Sự nhân đôi, phân li của NST trong cặp NST đồng dạng;

D.Sự phân li độc lập, tổ hợp tự do của NST;

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Ý nghĩa định luật phân li độc lập

Định luật phân li độc lập góp phần giải thích hiện tượng :
Chọn một đáp án dưới đây:
A. Biến dị tổ hợp vô cùng phong phú ở loài giao phối;

B. Các gen phân li trong giảm phân và tổ hợp trong thụ tinh;

C. Sự di truyền các gen tồn tại trong nhân tế bào;

D. Các gen quy định tính trạng cùng nằm trên cùng 1 NST;

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Phép lai trên đậu Hà Lan

Ở đậu Hà Lan, gen A quy định thân cao, gen a quy định thân thấp, gen B quy định quả lục, gen b quy định quả vàng. Các gen phân ly độc lập. P: Thân cao, quả lục x Thân thấp, quả vàng. F1: 1 Thân cao, quả lục : 1 Thân cao, quả vàng : 1 Thân thấp, quả lục : 1 Thân thấp, quả vàng. a. Xác định kiểu gen của P trong phép lai trên? b. Trong các kiểu hình thu được ở F1, kiểu hình nào được tạo thành do biến dị tổ hợp?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Khái niệm về biến dị tổ hợp

Biến dị ổ hợp là gì? Nó xuất hiện ở hình thức sinh sản nào?

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Ý nghĩa của nguyên phân

Nhận định nào sau đây KHÔNG thuộc ý nghĩa của nguyên phân :
A. Tái tạo các mô,cơ quan bị tổn thương B. Tạo ra nhiều biến dị tổ hợp
C. Gíup cơ thể đa bào lớn lên D. Là hình thức sinh sản của sinh vật đơn bào nhân thực

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Khái niệm về biến dị tổ hợp

Biến dị ổ hợp là gì? Nó xuất hiện ở hình thức sinh sản nào?

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Dai so to hop

Tinh so cac so co 6 chu so khac nhau ma khong co 2 chu so le nao dung canh nhau

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Khái niệm về biến dị tổ hợp

Thế nào là biến dị tổ hợp? Loại biến dị này xuất hiện trong hình thức sinh sản nào? Giải thích?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Đơn giản các biểu thức sau

Đơn giản các biểu thức sau:a) b)
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Chứng minh dãy số tổ hợp

Chứng minh rằng .
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Các loại biến dị

Loại biến dị nào sau đây thường phát sinh thông qua giảm phân và thụ tinh?:
A. Biến dị không di truyền B. Biến dị tổ hợp và thường biến
C. Biến dị tổ hợp D. Đột biến và biến dị không di truyền

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Tính số kiểu tổ hợp

Trong trường hợp liên kết hoàn toàn, phép lai frac{Ab}{aB} xfrac{Ab}{aB} có số kiểu tổ hợp là
A. 4. B. 6. C. 8. D. 16.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Di truyền liên kết gen không hoàn toàn

Nhận định nào sau đây đúng với hiện tượng di truyền liên kết gen không hoàn toàn?
A. Các gen quy định các tính trạng nằm trên 1 nhiễm sắc thể. B .Làm xuất hiện các biến dị tổ hợp.
C. Làm hạn chế các biến dị tổ hợp. D. Luôn duy trì các nhóm gen liên kết quý.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Liên kết gen không hoàn toàn

Sự di truyền liên kết gen không hoàn toàn đã:
A. Khôi phục lại kiểu hình giống bố mẹ. B. Hạn chế xuất hiện biến dị tổ hợp.
C. Hình thành các tính trạng chưa có ở bố mẹ. D. tạo ra nhiều biến dị tổ hợp.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

hiện tượng di truyền liên kết

Nhận định nào sau đây đúng với hiện tượng di truyền liên kết?
A. Các cặp gen quy định các cặp tính trạng nằm trên các cặp nhiễm sắc thể khác nhau.
B. Làm xuất hiện các biến dị tổ hợp.
C. Làm hạn chế các biến dị tổ hợp.
D. Luôn tạo ra các nhóm gen liên kết quý mới.< Lùi 1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay