Tọa độ của véc tơ đối

14 kết quả phù hợp trong mục Tọa độ của véc tơ đối
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Bài tập về Trọng tâm tam giác

Cho , biết .Tìm tọa độ của:a) Trọng tâm của b) Vectơ trung tuyến c) Điểm ,sao cho là hình bình hành.d) Tâm của đường tròn ngoại tiếp .e) Điểm biết f) Điểm biết
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Bài toán về véc tơ đối

Cho hai điểm .Tìm tọa độ:a.Trung điểm của .b.Điểm đối xứng với qua .c.Điểm ,sao cho
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tìm tọa độ tâm của đường tròn ngoại tiếp tam giác

Cho , biết a.Chứng minh rằng là tam giác vuông.b.Tìm tọa độ tâm của đường tròn ngoại tiếp c.Tìm tập hợp các điểm sao cho:
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Bài tập về tọa độ của véc tơ đối

Trong mặt phẳng tọa độ các mệnh đề sau đúng hay sai?a) là hai vec-tơ ngược hướng.b) là hai vec-tơ đối nhau.c) là hai vec-tơ đối nhau.d) Hai vec-tơ bằng nhau khi và chỉ khi chúng có hoành độ bằng nhau và tung độ bằng nhau.
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tọa độ của véc tơ đối

Trên trục cho các điểm có tọa độ lần lượt là .Hãy vẽ trục và biểu diễn các điểm đã cho trên trục.b) Tính độ dài đại số của và suy ra hai vec-tơ ngược hướng.
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Tìm tọa độ của vec-tơ

Cho a) Tìm tọa độ của vec-tơ b) Tìm tọa độ của vec-tơ sao cho ;c) Tìm các số sao cho
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tìm tọa độ của đỉnh

Cho hình bình hành có; .Tìm tọa độ đỉnh .
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Tìm khoảng cách giữa hai điểm A,B

Trên trục cho .a) Vec-tơ cùng hướng hay ngược hướng với trục?b) Tìm khoảng cách giữa hai điểm ;c) Xác định điểm , biết rằng chia đoạn theo tỉ số .d) Tìm điểm sao cho (Descartes)e) Thử nghiệm lại rằng lúc đó ta sẽ có: (hệ thức Descartes).
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Trong mặt phẳng Tìm tọa độ của

Trong mặt phẳng , cho điểm Tìm tọa độ của:a) Các cặp vec-tơ b) Điểm sao cho là hình bình hành.c) Tâm của hình bình hành .
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Chứng minh rằng

Trong mặt phẳng cho có trọng tâm là trung điểm của .a) Chứng minh rằng: Áp dụng : Tìm với b) Tính tọa độ của các vec-tơ
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Biểu diễn vectơ

Biểu diễn vectơ theo vectơ
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Tìm hệ thức giữa a và b độc lập đối với

Trong mặt phẳng cho .a) Định để ta có b) Gọi là trung điểm của . Tìm hệ thức giữa độc lập đối với .
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Tìm tập hợp các điểm M sao cho

Trong mặt phẳng cho ba điểm a) Tìm tọa độ các vec-tơ .b) Gọi là trung điểm của đoạn . Tìm tập hợp các điểm sao cho cùng phương.c) Tìm tập hợp các điểm sao cho d) Tìm tập hợp các điểm sao cho cùng phương.


< Lùi 1 Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay