Bài tập về toán 12

131 kết quả phù hợp trong mục toán 12
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức

Đặt I(m) =
Resized Image( m là tham số).
a) Tính I( 1/2).
b) Tìm giá trị nhỏ nhất của I(m) khi m thay đổi.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Rút gọn biểu thức

Cho

Resized Image
a)Rút gọn S(x;n).
b)Tính giá trị S(x;n) với
Resized Image

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Tìm cực trị của hàm số

Cho hàm số

Resized Image
a) Tìm cực trị của hàm số (1).
b) Tìm giá trị lớn nhất, nhỏ nhất của hàm số (1).

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Thể tích lăng trụ

Cho lăng trụ ABC.A'B'C' có đáy ABC là tam giác cân tại C cạnh đáy AB=2a, ABC=30 độ. Mặt phẳng (C'AB) Tạo thành(ABC) bằng 60 độ. Tính V khối lăng trụ ABC.A'B'C' và d(AB,CB')

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Viết phương trình tiếp tuyến

Cho (C) :

Resized Image

.Viết phương trình tiếp tuyến của (C) :
a) Tại điểm uốn của (C).
b) Tại điểm có tung độ bằng -1
c) Song song với đường thẳng d1 : y = 9x – 5.
d) Vuông góc với đường thẳng d2 : x + 24y = 0.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tìm tọa độ giao điểm của hai đồ thị:

Tìm tọa độ giao điểm của hai đồ thị:

Resized Image

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tìm tiệm cận xiên

Cho hàm số :

Resized Imagem là tham số
Tìm m để
a) Hàm số có cực đại , cực tiểu
b) Hàm số đạt cực đại tại x = -2
c) Hàm số đồng biến trên từng khoảng xác định .
d)Tiệm cận xiên của đồ thị hàm số qua điểm A(1;2)
e) Tiệm cận xiên của đồ thị hàm số tạo với các trục toạ độ một tam giác có diện tích bằng 1

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tìm hàm số nghịch biến

Cho hàm số :

m là thamResized Image số
Tìm m để
a) Hàm số nghịch biến trên R
b) Hàm số đồng biến trên R
c) Hàm số có cực đại ,cực tiểu
d) Hàm số đạt cực tiểu tại x = 1

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tìm giá trị lớn nhất , giá trị nhỏ nhất 2

Tìm giá trị lớn nhất , giá trị nhỏ nhất hàm số :

Resized Image

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Vết phương trình đường tiệm cận của đồ thị

Tìm khoảng đơn điệu , cực trị hàm số; viết phương trình các đường tiệm cận của đồ thị hàm số:

Resized Image

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tìm khoảng đơn điệu,cực trị hàm số

Tìm khoảng đơn điệu , cực trị hàm số; khoảng lồi lõm, điểm uốn của đồ thị hàm số

Resized Image

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tích các tích phân sau:

Tích các tích phân sau:

Resized Image

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Viết phương trình tham số của đường thẳng

Trong khụng gian Oxyz, cho ba điểm A( 2; -1 ;1), B( 0;2 ;- 3) C( -1 ; 2 ;0).
a) Chứng minh A,B,C không thẳng hàng .Viết phương trỡnh mặt phẳng (ABC).
b) Viết phương trình tham số của đường thẳng BC.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tính diện tích hình phẳng giới hạn

Tính diện tích hình phẳng giới hạn bởi các đường sau:
y = x2, y = 3x - 2

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tìm giá trị nhỏ nhất lớn nhất- toán 12

1. Tìm m để phương trỡnh sau có nghiệm:
Resized Image
2. Tìm giá trị nhỏ nhất, giá trị lớn nhất của hàm số

Resized Image

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tính thể tích của vật thể tròn xoay

Cho hàm số

Resized Image
a) Khảo sát và vẽ đồ thị hàm số.
b) Bằng đồ thị biện luận số nghiệm của phương trình sau theo k:

Resized Image
c) Tính thể tích của vật thể tròn xoay sinh ra bởi hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số và trục hoành quay quanh Ox.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tính đạo hàm của hàm số.

Tính đạo hàm của hàm số.

Resized Image

2) Giải phương trình.
Resized Image

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Lập bảng phân bố tần số, tần suất

Giá bán của 20 mặt hàng của một công ty được cho như sau (đơn vị nghìn đồng).
40 50 49 50 45 60 40 70 49 50
60 70 80 90 50 70 80 49 40 60
Lập bảng phân bố tần số, tần suất. Cho biết mặt hàng trên 60 nghìn chiếm bao nhiêu phần trăm? Tính trung bình.< Lùi ... 1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay