Toán 6

32 kết quả phù hợp trong mục Toán 6
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Tìm số tự nhiên lớn nhất có 3 chữ số

a. Tìm số tự nhiên n lớn nhất có ba chữ số, sao cho chia nó cho 3, cho 4, cho 5, cho 6, cho 7 ta được các số dư theo thứ tự là: 1; 2; 3; 4; 5.
b. Tìm số nguyên a để 2a + 1 chia hết cho a - 5;

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Thực hiện phép tính

a. Thực hiện phép tính:

Resized Image
b. So sánh:
Resized Image

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Tìm x- toán 6

Tìm x, biết rằng:
Resized Image

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Giải bất phương trình bậc hai

a. Giải bất phương trình:

Resized Image
b. Tìm tập xác định của hàm số:

Resized Image

c. Giải bất phương trình:
Resized Image

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Tìm các số nguyên

a)Tìm các số tự nhiên x, y biết:

Resized Image
b) Tìm các số nguyên x, y sao cho

Resized Image

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

So sánh hai phân số

a) Cho phân số

Resized Image
Tìm n để A có giá trị nguyên
b) So sánh
Resized Image

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

tính tổng

2/3+2/15+2/35+...+2/99

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

tính nhanh

a) 135+360+65+40

b) 463+318+137+22

c) 20+21+22+...+29+30

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

violympic lop 6 vong 1

cho a/b la phan so nho nhat sao cho khi chia a/b cho 18/35 va 8/15 deu duoc thuong la cac so tu nhien. a+b=...?

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tìm trung điểm của đoạn thẳng

Vẽ tia Ox. Trên tia Ox vẽ hai điểm A; B sao cho OA = 4 cm ; OB = 8 cm
a.Điểm A có nằm giữa hai điểm O và B không? Vì sao?
b. So sánh OA và AB.
c. A có là trung điểm của OB không? Vì sao?

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Bài tập hình học

Cho tam giác ABC, BC = 12cm, đường cao hạ từ đỉnh A bằng 2/3 cạnh đáy.

a)Tính diện tích tam giác ABC

b) Trên AC lấy M sao cho AM = 3/5 MC. Tính diện tích tam giác ABM

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Viết biểu thức dưới dạng lũy thừa

Viết các biểu thức sau dưới dạng một luỹ thừa:

Resized Image

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Tính giá trị của biểu thức

Tính giá trị của biểu thức: ax + ay + bx + by với a + b = 10 , x + y = - 2

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Thực hiện phép tính

Tính: (–52) + 70 kết quả là: A. (–18) B. 18 C. (–122) D. 122

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tìm phần tử trong tập hợp

Tập hợp P = {x epsilon N / x ≤ 5} gồm các phần tử
A. 1; 2; 3; 4
B. 1; 2; 3; 4; 5
C. 0; 1; 2; 3; 4; 5
D. 0; 1; 2; 3; 4
epsilon

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Bài tập về điểm nằm giữa hai điểm

Cho 4 điểm M, N, P, Q như hình 6.

Resized Image

Chỉ ra đáp án sai:
a) M và N nằm cùng phía đối với P
b) N nằm giữa hai điểm M và P
c) M, Q, N không thẳng hàng
d) M và P nằm cùng phía đối với N.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Khai triển biểu thức

Khai triển biểu thức sau :

Resized Image

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Điểm nằm giữa hai điểm

Nếu điểm M nằm giữa hai điểm A và B thì
A. AM + MB = AB B. MA+ AB = AB C. MA+ MB = MB< Lùi 1 2 ... Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay