Toán 7

33 kết quả phù hợp trong mục Toán 7
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Bài tập đại số 7

Cho x và y là hai đại lượng tỉ lệ nghịch, khi x = 5 thì y = 6
a. Tìm hệ số tỉ lệ a của y đối với x
b. Biểu diễn y theo x
c. + Tính y khi x = 15;
+ Tìm x khi y = 9

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Xác định hệ số a và b của đa thức bậc hai

Cho đa thức H(x) =
Resized Image
Xác định các hệ số a và b biết H(1) = 1, H(-1) = 3

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Bài tập về tỉ lệ thức-dãy tỉ số "=" nhau

tìm các số a;b;c biết (a-1)/2=(b-1)/3=(c-1)/4 và 2a+3b-c=50

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Viết số hạng tổng quát của một dãy số

Bài 1: Viết số hạng tổng quát của một dãy số tăng gồm tất cả các số nguyên dương mà mỗi số hạng của nó:
a) Đều chia hết cho 3
b) Chia cho 5 dư 2.
Bài 2: Cho dãy số
Resized Image
a) Chứng minh rằng
Resized Image
với mọi n ≥ 1
b) Hãy cho dãy số Resized Image bởi hệ thức truy hồi.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Phương pháp chứng minh quy nạp.

Giải các bài toán sau bằng phương pháp chứng minh quy nạp.
Resized Image

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Phân tích đa thức thành nhân tử

Bài 1 : Thực hiện phép tính :

Resized Image

Bài 2 : Phân tích các đa thức sau thành nhân tử :
Resized Image

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Thực hiện phép chia

1. Thực hiện phép chia

Resized Image
2. Làm phép chia
Resized Image

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

BÀI 7: TÍNH CHẤT ĐƯỜNG TRUNG TRỰC

Cho xÔy=60 độ; điểm A nằm trong xÔy. Vẽ điểm B sao cho Ox là đường trung trực của AB. Vẽ điểm C sao cho Oy là đương trung trực của AC.

a) Chứng minh: OB=OC

b)Tính BÔC

Các bạn không cần vẽ hình đâu.

Các ơn các bạn/anh/chị đã giúp đỡ.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tính các giới hạn

Tính các giới hạn sau:
Resized Image

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Lập các tỉ lệ thức từ bốn số

a.Lập các tỉ lệ thức từ bốn số: 4 ; 10 ; 12 ; 30
b) Tìm các số a ; b ; c biết:

Resized Imagevà a + b - c = - 6,4

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Vẽ đồ thị hàm số

Cho hàm số y = 2x và các điểm có tọa độ: A(- 2 ; - 4) ; B (3 ; 5)
a) Hãy xét xem các điểm A, B có thuộc đồ thị hàm số y = 2x không?
b) Vẽ đồ thị hàm số y = 2x trên hệ trục tọa độ xOy?

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Thực hiện phép tính

Thực hiện phép tính (bằng cách hợp lí nếu có thể)
Resized Image

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tìm hệ số tỉ lệ

Cho biết hai đại lượng x và y tỉ lệ thuận với nhau và khi x = 6 thì y = 4
a) Tìm hệ số tỉ lệ k của y đối với x.
b) Hãy biểu diễn y theo x.
c) Tính giá trị của y khi x = 15.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Khái niệm về dấu hiệu thống kê

Điều tra năng suất lúa xuân tại 30 hợp tác xã trong một huyện người ta được bảng sau ( tính theo tạ / ha)
Resized Image

a) Dấu hiệu thống kê là gì ?
b) Lập bảng ''tần số'' và nhận xét.
c) Tính số trung bình cộng và tìm mốt của dấu hiệu.
d) Vẽ biểu đồ đoạn thẳng.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tính giá trị của biểu thức

Tính giá trị của biểu thức:
Resized Image

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Vẽ đồ thị hàm số

1.Cho tam giác ABC có ba góc tỉ lệ với 3,5,7.Tính số đo ba góc của tam giác ABC?
2.a) Cho hàm số y = (x)= 3x -1
Tính f(0),f( )
b) Vẽ đồ thị hàm số y=2x trên mặt phẳng toạ độ

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Thực hiện phép tính

Thực hiện phép tính (Tính hợp lí nếu có thể)
Resized Image

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tổng các tần số của dấu hiệu thống kê

Kết quả thống kê số từ dùng sai trong cac bài văn của lớp 7 được cho trong bảng sau:
Resized Image

Chọn câu trả lời đúng trong các câu sau đây:
a)Tổng các tần số của dấu hiệu thống kê là:
A.36 B.40 C.38
b)Số cácgiá trị khác nhau của dấu hiệu là :
A.8 B.40 C.9

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Lập bảng tần số

Một giáo viên theo dõi thời gian làm bài 1 bài tập ( thời gian tính theo phút)
của 30 học sinh.( ai cũng làm được) và ghi lại như sau.
Resized Image

a)Dấu hiệu ở đây là gì?
b)Lập bảng tần số và nhận xét.
c)Hãy chọn số phương án đúng trong các kết quả về số trung bình cộng sau:
A.8,6 B.8,9 C.9,8
d)Tìm mốt của dấu hiệu và vẽ biểu đồ đoạn thẳng.< Lùi 1 2 ... Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay