toan 8

194 kết quả phù hợp trong mục toan 8
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tìm giá trị lớn nhất

Cho x, y thoả mãn xygeq 1 . Chứng minh rằng:

Resized Image

2) Tìm các số nguyên x, y thỏa mãn:

Resized Image
sao cho tích x.y đạt giá trị lớn nhất.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Phân tích đa thức thành nhân tử

Phân tích các đa thức sau thành nhân tử:
Resized Image
Rút gọn rồi tính giá trị của biểu thức:
Resized Image

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tìm giá trị nguyên của biểu thức

Cho biểu thức :
Resized Image
a/ Tìm điều kiện của x để giá trị của phân tức xác định?
b/ Rút gọn A?
c/ Tính gía trị của A khi x = -2
d/ Tìm các giá trị nguyên của x để giá trị của A nguyên?

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Quy tắc nhân phân thức đại số

Phát biểu quy tắc nhân phân thức đại số? Viết công thức tổng quát?
Áp dụng tính nhân:
Resized Image

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Phân tích đa thức thành nhân tử

Phân tích các đa thức sau thành nhân tử :
Resized Image

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Thực hiện phép chia

. Thực hiện phép chia
Resized Image

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tìm điều kiện xác định của phân thức

Cho phân thức:

Resized Image
a) Tìm điều kiện xác định của phân thức rồi rút gọn phân thức.
b) Tính giá trị của phân thức tại x = 2.
c) Tìm giá trị của x để giá trị của phân thức bằng 5.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Thực hiện phép tính

Thực hiện phép tính:
Resized Image

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Rút gọn phân thức

Cho biểu thức sau:

Resized Image
|a) Rút gọn A
b) Tính A tại x=4
c) Tìm x biết 3A=6
d) Tìm x nguyên để A nguyên

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Bài tập toán 8

Cho 4 số nguyên dương a,b, c, d thoả mãn a2+b2= c2+d2. Chứng minh rằng a+b+c+d là hợp số.
Bài 2
a, Viết số 1998 thành tổng của 3 số tự nhiên tuỳ ý. Chứng minh rằng tổng các lập phương của 3 số tự nhiên đó chia hết cho 6
b, Viết số 19951995 thành tổng của nhiều số tự nhiên. Tổng các lập phương của 3 số tự nhiên đó chia cho 6 dư bao nhiêu ?

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Giải các bất phương trình

Giải các bất phương trình sau:
Resized Image

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Chứng minh 2 tam giác đồng dạng

Cho hình thang ABCD (AB//CD) có AB = AD = 1/2CD. Gọi M là trung điểm của CD. Gọi H là giao điểm của AM và BD. Chứng minh rằng:
a) Tứ giác ABMD là hình thoi.
b) DB BC.
c) Hai tam giác ADH và CDB đồng dạng với nhau.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Biễu diễn tập nghiệm trên trục số

Cho bất phương trình

Resized Image
a) Giải bất phương trình trên.
b) Biễu diễn tập nghiệm trên trục số.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Giải các phương trình

Giải các phương trình:

Resized Image

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Chứng minh 3 điểm thẳng hàng

Cho tam giác ABC, O là giao điểm của các đường trung trực trong tam giác, H là trực tâm của tam giác. Gọi P, R, M theo thứ tự là trung điểm các cạnh AB, AC, BC. Gọi Q là trung điểm đoạn thẳng AH.
a. Xác định dạng của tứ giác OPQR? Tam giác ABC phải thỏa mãn điều kiện gì để OPQR là hình thoi?
b. Chứng minh AQ = OM.
c. Gọi G là trọng tâm của tam giác ABC. Chứng minh H, G, O thẳng hàng.
d. Vẽ ra ngoài tam giác ABC các hình vuông ABDE, ACFL. Gọi I là trung điểm của EL. Nếu diện tích tam giác ABC không đổi và BC cố định thì I di chuyển trên đường nào?

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Giải phương trình

Giải phương trình:
Resized Image

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tìm nghiệm nguyên của phương trình

a. Resized Imagechia hết cho 24 với mọi số nguyên n.
b. Tìm nghiệm nguyên của phương trình:
Resized Image

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Rút gọn biểu thức

Cho biểu thức:
Resized Image
a. Rút gọn P.
b. Có giá trị nào của a, b để P = 0?
c. Tính giá trị của P biết a, b thỏa mãn điều kiện:

Resized Image

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Chứng minh đẳng thức

1.Chứng minh rằng:
Resized Image
2.Cho ba số dương a, b, c thoả mãn:
Resized Image
Chứng minh rằng:
Resized Image
3.Tìm giá trị nhỏ nhất của
Resized Image

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tìm giá trị nhỏ nhất

Cho biểu thức:

Resized Image
a) Rút gọn A và chứng minh A < 1 với mọi gía trị của x
b) Tìm giá trị nhỏ nhất của A.< Lùi ... 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay