trắc nghiệm hóa học

429 kết quả phù hợp trong mục trắc nghiệm hóa học
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Cách phân loại nào sau đây đúng

Cách phân loại nào sau đây đúng ?

A. Các loại vải sợi, sợi len đều là tơ thiên nhiên B. Tơ capron là tơ nhân tạo

C. Tơ visco là tơ tổng hợp D. Tơ xenlulozơ axetat là tơ hóa học

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tìm công thức của các monome

Cho các polime sau: ( CH2-CH2 )n, ( CH2-CH=CH-CH2 )n, ( NH-CH2-CO )n. Công thức của các monome để khi trùng hợp hoặc trùng ngưng tạo ra các monome trên lần lượt là

A. CH2=CH2, CH2=CH-CH=CH2, H2N-CH2-COOH B. CH2=CH2, CH3-CH=CH-CH3, H2N-CH2-CH2-COOH

C. CH2=CH2, CH3-CH=C=CH2, H2N-CH2-COOH D. CH2=CHCl, CH3-CH=CH-CH3, CH3-CH(NH2)-COOH

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Nguyên liệu trực tiếp điều chế tơ lapsan

Nguyên liệu trực tiếp điều chế tơ lapsan (thuộc loại tơ polieste) là

A. Etilen glicol và axit ađipic B. Axit terephtalic và etilen glicol C. Axit α - aminocaproic D. Xenlulozơ trinitrat

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Dãy gồm các polime dùng để làm tơ sợi

Dãy gồm các polime dùng để làm tơ sợi là

A. tinh bột, xelulozơ, nilon-6 B. xenlulozơ diaxetat, poli (vinyl xianua), nilon-6,6

C. PE , PVC, Polistiren D. xenlulozơ, protein, nilon-6,6

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tìm Các chất không thể

Cho sơ đồ:(X) → (Y) → poli (vinyl ancol). Các chất X,Y trong sơ đồ trên không thể là

A. CH CH, CH2=CHOH. B. CH3COOCH=CH2, poli (vinylaxetat)

C. CH2=CHCl, Poli (vinylclorua) D. B và C

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tìm sản phẩm trùng hợp của monome

Poli (metyl metacrylat) là sản phẩm trùng hợp của monome:

A. CH2=CHCl. B. CH2=CHCOOCH3. C. CH2=C(CH3)COOCH3. D. CH2=C(CH3)COOC2H5.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

chất nào không thể sinh ra

Khi trùng hợp buta-1,3-đien (xúc tác, p, t0) thì không thể sinh ra chất nào dưới đây?

A. [- CH2–CH = CH–CH2 -]n B. [- CH2 – CH(CH = CH2) -]n C. - CH = CH2 D. - CH = CH2

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Khẳng định nào sau đây không đúng khi nói về sự lưu hóa cao su

Khẳng định nào sau đây không đúng khi nói về sự lưu hóa cao su?

A. Bản chất quá trình lưu hóa cao su là tạo ra những cầu nối(-S-S-)

B. Cao su lưu hóa có cấu tạo mạng không gian

C. Cao su lưu hóa có những tính chất hơn hẳn cao su thô như bền đối với nhiệt đàn hồi hơn lâu mòn, khó tan trong dung môi hữu cơ

D. Nhờ sự lưu hóa mà cao su có những tính chất vật lí hơn cao su thô như: tính đàn hồi, tính dẻo, bền với tác động của môi trường

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Phản ứng nào là mà mạch của polime

Phản ứng nào cho dưới đây là phản ứng mà mạch của polime bị cắt ra:

A. Cao su isopren + HCl → B. PVC + Cl2 → tơ clorin

C. poli (vinyl axetat) + NaOH dư → D. tơ capron + H2O

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Chọn phát biểu sai

Chọn phát biểu sai:

(1) Sự lưu hoá cao su thiên nhiên có được là do trên mạch cacbon còn có liên kết đôi.

(2) Có thể dùng C để thay S nhằm tăng độ cứng của cao su.

(3) Lượng S dùng trong phương pháp lưu hóa cao su càng cao, cao su càng đàn hồi.

A. (1) B. (2) C. (3) D. (1), (2), (3)

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Chọn phát biểu đúng trong các phát biểu sau

Cao su tự nhiên là polime của isopren còn cao su nhân tạo (cao su Buna) là polime của buta- 1,3-đien. Chọn phát biểu đúng trong các phát biểu sau?

(1) Cao su thiên nhiên có tính đàn hồi hơn cao su Buna.

(2) Cao su thiên nhiên có cấu trúc đồng đều hơn cao su Buna.

(3) Có thể cải tiến tính chất cơ học của cao su Buna.

A. (1) B. (2) C. (1), (2), (3) D. (1), (2)

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tìm tên Polime X

Polime X trong phân tử chỉ chứa C, H và có thể có O. Hệ số trùng hợp của phân tử X là 1800, phân tử khối là 122400. X là:

A. Cao su isopren B. PE (polietilen) C. PVA (poli(vinyl axetat)) D. PVC (poli (vinyl clorua))

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Phản ứng nào là phản ứng trùng ngưng

Cho các phương trình phản ứng sau:

(1) CH2 = C(CH3) – CH = CH2 polime.

(2) CH2 = CH – CH3 + C6H5 – CH = CH2 polime.

(3) H2N – (CH2)6 – COOH H2O + polime.

(4) C6H5OH + HCHO H2O + polime.

Các phản ứng trên, phản ứng nào là phản ứng trùng ngưng?:

A. (1), (2). B. (3), (4). C. (3) D. (1), (4).

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Bài tập về phản ứng trùng ngưng

Polime nào sau đây là sản phẩm của phản ứng trùng ngưng? (1) tinh bột (C6H10O5)n, (2) cao su (C5H8)n,

(3) tơ tằm (–NH–R–CO–)n. A. (1). B. (3). C. (1), (2). D. (1), (3).

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Mệnh đề nào sau đây không đúng

Mệnh đề nào sau đây không đúng:

A. Hệ số polime hóa càng lớn thì khối lượng polome càng lớn

B. Nhiều polime được điều chế bằng phản ứng trùng hợp, trùng ngưng, đồng trùng hợp hay đồng trùng ngưng.

C. Tùy phản ứng mà mạch polilme co thể bị thay đổi

D. Tùy thuộc vào điều kiện phản ứng mà tất cả các chất đơn chức cũng có thể trùng hợp thành polime

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Hãy chọn các chất có thể trùng hợp

Hãy chọn các chất có thể trùng hợp hoặc trùng ngưng thành polime:

CH3COOH(1), CH2=CH-COOH(2), NH2-R-COOH(3), HCHO(3), C2H4(OH)2(4), C6H5NH2 (5), C6H5OH (6).

A. 2, 3, 4 B. 2, 3, 4, 6 C.1, 2, 3, 4, 5, 6 D. 2, 3, 4, 6

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tìm loại polime mạch hở

Khi trùng hợp buta-1,3- đien thì thu được tối đa bao nhiêu loại polime mạch hở ?

A. 1 B. 2 C. 3 D. 4

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Polime nào dễ bị thuỷ phân

Polime nào dễ bị thuỷ phân trong môi trường kiềm ?

A. (- CH2-CH2 -)n B. (- CH2-CH2-O -)n C. (- HN-CH2-CO -)n D. (- CH2-CH=CH-CH2 -)n

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tìm Số polime có cấu trúc mạng không gian

Trong các Polime: PVC, PE, amilopectin trong tinh bột, cao su lưu hoá. Số polime có cấu trúc mạng không gian là

A. 1 B. 2 C. 3 D. 4

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Thuỷ tinh hữu cơ là sản phẩm của monome nào

Thuỷ tinh hữu cơ là sản phẩm trùng hợp của monome:

A. Etyl acrylat B. Metyl acrylat C. Metyl metacrylat D. Etyl metacrylat< Lùi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 22 ... Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay