trắc nghiệm hóa học

429 kết quả phù hợp trong mục trắc nghiệm hóa học
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tên gọi đúng của C6H5NH2

Tên gọi đúng C6H5NH2 đúng?

A. Benzyl amoni B. Phenyl amoni C. Hexylamin D. Anilin

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Hãy họn tên gọi không đúng

Cho amin có cấu tạo: CH3-CH(CH3)-NH2 . Chọn tên gọi không đúng?

A. Prop-1-ylamin B. Propan-2-amin C. isoproylamin D. Prop-2-ylamin

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Các hiện tượng nào sau đây mô tả không chính xác

Các hiện tượng nào sau đây mô tả không chính xác?

A. Nhúng quỳ tím vào dd etylamin thấy quỳ chuyển thành màu xanh B. Phản ứng giữa khí metylamin và khí hidroclorua làm xuất hiện ”khói trắng”

C. Nhỏ vài giọt dd nước brom vào ống nghiệm đựng dd anilin thấy có kết tủa trắng

D. Thêm vài giọt phenolphtalein vào dd dimetylamin thấy xuất hiện màu xanh.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Có thể nhận biết lọ đựng dd CH3NH2

Có thể nhận biết lọ đựng dd CH3NH2 bằng cách nào trong các cách sau:

A. Nhận biết bằng mùi B. Thêm vài giọt dd H2SO4 C. Thêm vài giọt Na2CO3

D. Đưa đủa thuỷ tinh đã nhúng vào dd HCl đậm đặc lên phía trên miệng lọ đựng dd CH3NH2 đậm đặc.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Số chất trong dãy phản ứng được với NaOH

Cho dãy các chất: phenol, anilin, phenylamoni clorua, natri phenolat, etanol. Số chất trong dãy phản ứng được với NaOH (trong dung dịch) là

A. 3. B. 2. C. 1. D. 4.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tìm dãy gồm các chất được xếp theo chiều tính bazơ giảm dần

Dãy gồm các chất được xếp theo chiều tính bazơ giảm dần từ trái sang phải là

A. CH3NH2, NH3, C6H5NH2. B. CH3NH2, C6H5NH2, NH3. C. C6H5NH2, NH3, CH3NH2. D. NH3, CH3NH2, C6H5NH2.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tìm thuốc thử dùng để phân biệt ba chất trên

Ba chất lỏng: C2H5OH, CH3COOH, CH3NH2 đựng trong ba lọ riêng biệt. Thuốc thử dùng để phân biệt ba chất trên là

A. quỳ tím. B. kim loại Na. C. dung dịch Br2. D. dung dịch NaOH.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Chất có tính bazơ

Chất có tính bazơ là

A. CH3NH2. B. CH3COOH. C. CH3CHO. D. C6H5OH.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Dung dịch metylamin trong nước

Dung dịch metylamin trong nước làm

A. quì tím không đổi màu. B. quì tím hóa xanh. C. phenolphtalein hoá xanh. D. phenolphtalein không đổi màu.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tìm chất đều có phản ứng

Anilin (C6H5NH2) và phenol (C6H5OH) đều có phản ứng với

A. dung dịch NaCl. B. dung dịch HCl. C. nước Br2. D. dung dịch NaOH.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tìm thuốc thử để phân biệt 3 chất lỏng

Có 3 chất lỏng benzen, anilin, stiren, đựng riêng biệt trong 3 lọ mất nhãn. Thuốc thử để phân biệt 3 chất lỏng trên là

A. dung dịch phenolphtalein. B. nước brom. C. dung dịch NaOH. D. giấy quì tím.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Chất phản ứng với Anilin (C6H5NH2)

Anilin (C6H5NH2) phản ứng với dung dịch

A. NaOH. B. HCl. C. Na2CO3. D. NaCl.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Hãy tìm chất làm giấy quỳ tím ẩm chuyển thành màu xanh

Chất làm giấy quỳ tím ẩm chuyển thành màu xanh là

A. C2H5OH. B. CH3NH2. C. C6H5NH2. D. NaCl.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Kết tủa xuất hiện khi nhỏ dung dịch brom vào

Kết tủa xuất hiện khi nhỏ dung dịch brom vào

A. ancol etylic. B. benzen. C. anilin. D. axit axetic.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Dãy các chất làm giấy quỳ tím ẩm chuyển sang màu xanh

Dãy gồm các chất đều làm giấy quỳ tím ẩm chuyển sang màu xanh là:

A. anilin, metyl amin, amoniac. B. amoni clorua, metyl amin, natri hiđroxit.

C. anilin, amoniac, natri hiđroxit. D. metyl amin, amoniac, natri axetat.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Nêu phương pháp tách riêng từng chất từ hỗn hợp

Để tách riêng từng chất từ hỗn hợp benzen, anilin, phenol ta chỉ cần dùng các hoá chất (dụng cụ,điều kiện thí nghiệm đầy đủ) là

A. dung dịch NaOH, dung dịch HCl, khí CO2. B. dung dịch Br2, dung dịch HCl, khí CO2.

C. dung dịch Br2, dung dịch NaOH, khí CO2. D. dung dịch NaOH, dung dịch NaCl, khí CO2.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Chất không phản ứng với dung dịch NaOH

Chất không phản ứng với dung dịch NaOH là

A. C6H5NH3Cl. B. C6H5CH2OH. C. p-CH3C6H4OH. D. C6H5OH.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Chất không có khả năng làm xanh nước quỳ tím

Chất không có khả năng làm xanh nước quỳ tím là

A. Anilin B. Natri hiđroxit. C. Metyl amin. D. Amoniac.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Hãy tìm chất có tính bazơ mạnh

Trong các chất dưới đây, chất nào có tính bazơ mạnh nhất ?

A. C6H5NH2. B. (C6H5)2NH C. p-CH3-C6H4-NH2. D. C6H5-CH2-NH2

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tìm tên phù hợp

Trong các tên gọi dưới đây, tên nào phù hợp với chất C6H5-CH2-NH2?

A. Phenylamin. B. Benzylamin. C. Anilin. D. Phenylmetylamin.< Lùi ... 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 22 ... Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay