trắc nghiệm hóa học

429 kết quả phù hợp trong mục trắc nghiệm hóa học
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

chất nào có lực bazơ yếu nhất

Trong các tên gọi dưới đây, chất nào có lực bazơ yếu nhất ?

A. C6H5NH2 B. C6H5CH2NH2 C. (C6H5)2NH D. NH3

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Chất nào có lực bazơ mạnh nhất

Trong các tên gọi dưới đây, chất nào có lực bazơ mạnh nhất ?

A. NH3 B. C6H5CH2NH2 C. C6H5NH2 D. (CH3)2NH

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

tên nào phù hợp

Trong các tên gọi dưới đây, tên nào phù hợp với chất CH3–CH(CH3)–NH2?

A. Metyletylamin. B. Etylmetylamin. C. Isopropanamin. D. Isopropylamin.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Chất nào là amin bậc 2

Trong các chất sau, chất nào là amin bậc 2?

A. H2N-[CH2]6–NH2 B. CH3–CH(CH3)–NH2 C. CH3–NH–CH3 D. C6H5NH2

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tìm công thức Anilin

Anilin có công thức là A. CH3COOH. B. C6H5OH. C. C6H5NH2. D. CH3OH.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Số đồng phân amin bậc một

Số đồng phân amin bậc một ứng với công thức phân tử C4H11N là

A. 4. B. 3. C. 2. D. 5..

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Số đồng phân amin bậc một ứng với công thức phân tử C3H9N

Số đồng phân amin bậc một ứng với công thức phân tử C3H9N là

A. 4. B. 3. C. 2. D. 5.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Số đồng phân amin có công thức phân tử C4H11N

Số đồng phân amin có công thức phân tử C4H11N là

A. 5. B. 7. C. 6. D. 8.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Số đồng phân amin có công thức phân tử C3H9N

Số đồng phân amin có công thức phân tử C3H9N là

A. 4. B. 3. C. 2. D. 5.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Số đồng phân amin

Số đồng phân amin có công thức phân tử C2H7N là

A. 4. B. 3. C. 2. D. 5.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Đun nóng dd chứa glucozơ với ddAgNO3/NH3 thì thu được 32,4 g Ag

Đun nóng dd chứa m g glucozơ với ddAgNO3/NH3 thì thu được 32,4 g Ag .giá trị m là:

A. 21,6g B. 108 C. 27 D. Số khác.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Đun nóng dd chứa glucozơ với AgNO3

Đun nóng dd chứa 9 g glucozơ với AgNO3 đủ pứ trong dd NH3 thấy Ag tách ra. Tính lượng Ag thu được.

A. 10,8g B. 20,6 C. 28,6 D. 26,1

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Chỉ dùng Cu(OH)2 có thể nhận biết được tất cả các chất

Chỉ dùng Cu(OH)2 ở nhiệt độ thường và khi đun nóng có thể nhận biết được tất cả các chất trong dãy nào dưới đây?

A.Các dung dich glucozơ, glixerol, ancol etylic, anđehit axetic B.Các dung dịch glucozơ, anilin, metyl fomiat, axit axetic.

C.Các dung dịch saccarozơ, mantozơ, tinh bột, natrifomiat. D.Tất cả đều đúng.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Saccarozơ và glucozơ đều có

Saccarozơ và glucozơ đều có:

A.Phản ứng với dung dịch NaCl. B.Phản ứng với Cu(OH)2 ở nhiệt độ thường tạo thành dung dịch xanh lam.

C.Phản ứng thuỷ phân trong môi trường axit. D.Phản ứng với dung dịch AgNO/NH3 đun nóng.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Các chất phản ứng được với dung dịch AgNO3/NH3,t0

Cho các chất: X.glucozơ; Y.fructozơ; Z.Saccarozơ; T.Xenlulozơ. Các chất phản ứng được với dung dịch AgNO3/NH3,t0 cho ra Ag là: A.Z, T B.X, Z C.Y, Z D.X, Y

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Chỉ dùng Cu(OH)2 có thể phân biệt

Chỉ dùng Cu(OH)2 có thể phân biệt được nhóm chất nào sau đây?(Dụng cụ có đủ)

A.Glixerol, glucozơ, fructozơ. B.Saccarozơ, glucozơ, mantozơ.

C.Saccarozơ, glucozơ, anđehit axetic. D.Saccarozơ, glucozơ, glixerol.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Dãy nào đều tham gia phản ứng tráng gương

Dãy các chất sau thì dãy nào đều tham gia phản ứng tráng gương và phản ứng với Cu(OH)2 đun nóng cho Cu2O kết tủa đỏ gạch?

A.Glucozơ, mantozơ, anđehit axetic. B.Glucozơ, saccarozơ, anđehit axetic.

C.Glucozơ, saccarozơ, mantozơ. D.Xenlulozơ, fructozơ, mantozơ.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tìm số lượng dung dịch có thể tham gia phản ứng tráng gương

Cho các dung dịch sau: saccarozơ, glucozơ, anđehit axetic,mantozơ, glixerol, etilenglicol, axetilen, fructozơ.Số lượng dung dịch có thể tham gia phản ứng tráng gương là:

A.3 B.4 C.5 D.6

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tìm số lượng dung dịch có thể hoà tan Cu(OH)2

Cho các dung dịch sau: saccarozơ, glucozơ, anđehit axetic,mantozơ, glixerol, etilenglicol, metanol.Số lượng dung dịch có thể hoà tan Cu(OH)2 là:

A.4 B.5 C.6 D.7

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Nhóm mà tất cả các chất đều tác dụng với Cu(OH)2

Nhóm mà tất cả các chất đều tác dụng với Cu(OH)2 ở nhiệt độ phòng cho dung dịch xanh lam là:

A.glixerol, glucozơ, anđehit axetic,mantozơ. B.glixerol, glucozơ, fructozơ, mantozơ.

C.axetilen, glucozơ, fructozơ, mantozơ. D.saccarozơ, glucozơ, anđehit axetic,mantozơ.< Lùi ... 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 22 ... Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay