trắc nghiệm hóa học

429 kết quả phù hợp trong mục trắc nghiệm hóa học
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Glucozơ là hợp chất hữu cơ thuộc loại

Glucozơ là hợp chất hữu cơ thuộc loại:

A.Đơn chức B.Đa chức C.Tạp chức D.Polime.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Điều khẳng định nào sau đây không đúng

Điều khẳng định nào sau đây không đúng?

A.Glucozơ và fructozơ là 2 chất đồng phân của nhau. B.Glucozơ và fructozơ đều tham gia phản ứng tráng gương.

C.Glucozơ và fructozơ đều làm mất màu nước brom. D.Glucozơ và fructozơ đều tham gia phản ứng cộng H2(Ni/t0).

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tìm loại đường sau

Một dung dịch có các tính chất:

-Tác dụng làm tan Cu(OH)2 cho phức đồng màu xanh lam. -Tác dụng khử [Ag(NH3)2 ]OH và Cu(OH)2 khi đun nóng.

-Bị thuỷ phân khi có mặt xúc tác axit hoặc enzim.

Dung dịch đó là: A.Glucozơ B.Fructozơ C.Saccarozơ D.Mantozơ..

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Sắp xếp các chất sau đây theo thứ tự độ ngọt tăng dần

Sắp xếp các chất sau đây theo thứ tự độ ngọt tăng dần:Glucozơ,Fructozơ, Saccarozơ

A.Glucozơ < Saccarozơ < Fructozơ. B.Fructozơ < glucozơ < Saccarozơ

C.Glucozơ < Fructozơ < Saccarozơ. D. Saccarozơ <Fructozơ < glucozơ.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Hợp chất đường chiếm thành phần chủ yếu trong mật ong là gì

Hợp chất đường chiếm thành phần chủ yếu trong mật ong là:

A.Glucozơ B.Fructozơ C.Saccarozơ D.Mantozơ

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Đường saccarozơ ( đường mía) thuộc loại saccarit nào

Đường saccarozơ ( đường mía) thuộc loại saccarit nào?

A.Monosaccarit B.Đisaccarit C.Polisaccarit D.Oligosaccarit

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Trong công nghiệp chế tạo ruột phích

Trong công nghiệp chế tạo ruột phích,người ta thường sử dụng phản ứng hoá học nào sau đây?

A.Cho axetilen tác dụng với dung dịch AgNO3/NH3. B.Cho anđehit fomic tác dụng với dung dịch AgNO3/NH3.

C.Cho axit fomic tác dụng với dung dịch AgNO3/NH3. D.Cho glucozơ tác dụng với dung dịch AgNO3/NH3.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Dung dịch saccarozơ tinh khiết không có tính khử

Dung dịch saccarozơ tinh khiết không có tính khử,nhưng khi đun nóng với dung dịch H2SO4 lại có thể cho phản ứng tráng gương.Đó là do:

A.Đã có sự tạo thành anđehit sau phản ứng. B.Saccarozơ bị thuỷ phân tạo thành glucozơ và fructozơ.

C.Saccarozơ bị thuỷ phân tạo thành glucozơ D.Saccarozơ bị thuỷ phân tạo thành fructozơ.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Chất nào sau đây là đồng phân của Fructozơ

Chất nào sau đây là đồng phân của Fructozơ?

A.Glucozơ B.Saccarozơ C.Mantozơ D.Xenlulozơ

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Cho biết chất nào sau đây thuộc polisacarit

Cho biết chất nào sau đây thuộc polisacarit:

A.Glucozơ B.Saccarozơ C.Mantozơ D.Xenlulozơ

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Cho biết chất nào sau đây thuộc monosacarit

Cho biết chất nào sau đây thuộc monosacarit:

A.Glucozơ B.Saccarozơ C.Tinh bột D.Xenlulozơ

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Các chất có nhóm –CHO để tráng gương

Các chất glucozơ(C6H12O6), fomandehit(HCHO), Axetandehit(CH3CHO), metylfomiat(HCOOCH3), trong phân tử đều có nhóm –CHO nhưng trong thực tế để tráng gương người ta chỉ dùng:A. C6H12O6 B.HCOOCH3 C. CH3CHO D. HCHO

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Ứng dụng nào không phải là ứng dụng của glucozơ

Ứng dụng nào không phải là ứng dụng của glucozơ?

A. Làm thực phẩm dinh dưỡng và thuốc tăng lực B. Tráng gương, tráng phích

C. Nguyên liệu sản xuất ancoletylic D. Nguyên liệu sản xuất PVC

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Nhận xét nào sau đây không đúng

Nhận xét nào sau đây không đúng?

A. Ruột bánh mì ngọt hơn vỏ bánh B. Khi ăn cơm, nếu nhai kĩ sẽ thấy vị ngọt

C. Nhỏ dd iót lên miếng chuối xanh thấy xuất hiện màu xanh D. Nước ép chuối chín cho pứ tráng bạc

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Câu nào đúng trong các câu sau

Câu nào đúng trong các câu sau: Tinh bột và xenlulozơ khác nhau về

A. Công thức phân tử B. Tính tan trong nước lạnh C. Phản ứng thuỷ phân D. Cấu trúc phân tử

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Điểm giống nhau giữa glucozơ và sacarozơ

Điểm giống nhau giữa glucozơ và sacarozơ là;

A. Đều có trong củ cải đường C. Đều hoà tan dd Cu(OH)2 ở nhiệt độ thường cho dd màu xanh

B. Đều tham gia pứ tráng gương D. Đều được sử dụng trong y học

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

xác định bệnh nhân đái tháo đường

Để xác định trong nước tiểu của người benh nhân đái tháo đường người ta dùng:

A. Axit axetit B. Đồng (II) hidroxit C. Đồng oxit D. Natri hidroxit

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

thuỷ phân tinh bột ta thu sản phẩm cuối cùng là gì

Khi thuỷ phân tinh bột ta thu sản phẩm cuối cùng là:

A.mantozơ. B. frutozơ. C. glucozơ. D. saccarozơ.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tìm chất tham gia phản ứng tráng gương

Chất tham gia phản ứng tráng gương là

A. xenlulozơ. B. tinh bột. C. glucozơ. D. saccarozơ.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Cacbonhidrat(gluxit,saccarit) là gì

Cacbonhidrat(gluxit,saccarit) là:

A. Hợp chất đa chức, có công thức chung là Cn(H2O)m B. Hợp chất tạp chức, đa số có công thức chung là Cn(H2O)m

C. Hợp chất chứa nhiều nhóm hidroxyl và nhóm cacbonyl D. Hợp chất chỉ có nguồn gốc từ thực vật< Lùi ... 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 22 ... Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay