trao đồi chéo

12 kết quả phù hợp trong mục trao đồi chéo
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Bộ nhiễm sắc thể lưỡng bội của loài

Bộ nhiễm sắc thể (NST) của loài được kí hiệu như sau: A đồng dạng với a, B đồng dạng với b, D đồng dạng với d, E đồng dạng với e.
a. ccủa loài.
b. Viết kí hiệu bộ NST của loài đó ở kỡ trước 1 và kỡ giữa 1 của giảm phõn I. Biết rằng không có hiện tượng trao đổi chéo và đột biến trong phân bào.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Sự trao đổi chéo trong giảm phân

Sự tiếp hợp trao đổi chéo diễn ra ở kì nào trong giảm phân?
A. Kì trung gian B. Kì đầu 1 C. Kì giữa 1 D. Kì đầu 2

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Cơ sở tế bào học của định luật phân li độc lập

Cơ sở tế bào học của định luật phân li độc lập:
Chọn một đáp án dưới đây
A. Giao tử F1 giữ nguyên bản chất;

B. Có sự tiếp hợp và sự trao đổi chéo của NST;

C. Sự nhân đôi, phân li của NST trong cặp NST đồng dạng;

D.Sự phân li độc lập, tổ hợp tự do của NST;

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Thời kì giảm phân

Hiện tượng các cromatic khác nguồn bắt cặp, trao đổi chéo xảy ra ở kỳ nào của giảm phân :
A. Kỳ giữa I B. Kỳ đầu II C. Kỳ đầu I D. Kỳ sau II

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Tính đa dạng ở các loài giao phối

Hiện tượng hoán vị gen làm tăng tính đa dạng ở các loài giao phối vì
A. đời lai luôn luôn xuất hiện số loại kiểu hình nhiều và khác so với bố mẹ.
B. giảm phân tạo nhiều giao tử, khi thụ tinh tạo nhiều tổ hợp kiểu gen, biểu hiện thành nhiều kiểu hình.
C. trong cơ thể có thể đạt tần số hoán vị gen tới 50%.
D. trong kỳ đầu I giảm phân tạo giao tử tất cả các nhiễm sắc thể kép trong cặp tương đồng đồng đã xảy ra tiếp hợp và trao đổi chéo các đoạn tương ứng

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

nhiễm sắc thể kép co xoắn cực đại

Hiện tượng các nhiễm sắc thể kép co xoắn cực đại ở kỳ giữa nhằm chuẩn bị cho hoạt động nào sau đây?
a. Phân li nhiễm sắc thể
b. Nhân đôi nhiễm sắc thể
c. Tiếp hợp nhiễm sắc thể
d. Trao đổi chéo nhiễm sắc thể

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

quá trình lặp đoạn nhiễm sắc thể

Sự tiếp hợp và trao đổi chéo không cân đối bất thường giữa các crômatit trong cặp tương đồng ở kì đầu 1 phân bào giảm nhiễm dẫn đến xuất hiện đột biến
A. Đảo đoạn NST B. Đa bội C. Đột biến gen D. Lặp đoạn nhiễm sắc thể

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể

Hiện tượng đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể (NST) là do
A. Rối loại phân li NST trong phân bào B. Tiếp hợp và trao đổi chéo bình thường
C. Đứt gãy NST hoặc đứt gãy rồi tái kết hợp NST bất thường D.Thay cặp Nu này bằng cặp Nu khác

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Cơ chế tạo ra các giao tử

Cặp NST số II ở 1 quần thể động vật có cấu trúc: AB.CDEF và ab.cdef. Kết quả giảm phân của một tế bào sinh dục đực (của một cá thể đột biến trong quần thể) thu được 4 loại giao tử, trong đó có 2 loại giao tử bình thường (AB.CDEF ; ab.cdef) và 2 giao tử không có sức sống (AB.CDfe ; ab.cdEF). Cơ chế tạo ra các giao tử trên là do
A trao đổi chéo kép giữa 2 cromatit trong đó có 1 cromatit có mang lặp đoạn.
B trao đổi chéo giữa 2 cromatit trong chị em mang đảo đoạn.
C trao đổi chéo giữa 2 cromatit trong đó có cả 2 cromatit có mang chuyển đoạn tương hỗ.
D trao đổi chéo giữa 2 cromatit trong đó có 1 cromatit có mang đảo đoạn.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

cơ chế phát sinh đột biến gen

Hoạt động nào sau đây KHÔNG phải là cơ chế phát sinh đột biến gen ?
A. Phân tử ADN bị đứt dưới tác động của các tác nhân gây đột biến.
B. Sự trao đổi chéo không bình thường giữa các crômatit. C. Rối loạn trong nhân đôi ADN.
D. ADN bị đứt và đoạn đứt ra gắn vào vị trí khác của phân tử ADN đó.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Nguyên nhân gây nên hiện tượng hoán vị gen

Nguyên nhân gây nên hiện tượng hoán vị gen là:
A. Sự đổi chỗ lẫn nhau giữa hai tính trạng tương ứng
B. Trao đổi chéo giữa hai NST trong cặp tương đồng
C. Sự không phân li của các NST trong giảm phân
D. Chuyển đoạn kết hợp với đảo đoạn giữa các NST

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

hiện tượng trao đổi chéo ở ruồi giấm

Tại sao ở ruồi giấm đực không xảy ra hiện tượng trao đôỉ chéo giưã các crômatit của căp NST tương đồng trong giảm phân nhưng quá trình tạo giao tử vẫn xảy ra bình thường?
A. Do qúa trình phân li ngẫu nhiên của cặp NST tương đồng xảy ra bình thường ở kì đầu của quá trình giảm phân I
B. Do quá trình tiếp hợp giữa các crômatit của cặp NST tương đồng vẫn xảy ra ở kì đầu của quá trình giảm phân I
C. Do quá trình tiếp hợp giữa các crômatit của cặp NST tương đồng vẫn xảy ra bình thường ở kì sau của quá trình giảm phân I
D.Do quá trình phân li ngẫu nhiên của cặp NST tương đồng ở kì đầu của quá trình giảm phân I< Lùi 1 Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay