trội hoàn toàn

23 kết quả phù hợp trong mục trội hoàn toàn
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Khái niệm thường biến

Câu 1
Thường biến là gì? Cho 1 ví dụ.
Mức phản ứng là gì? Cho 1 ví dụ.
Câu 2
Ở chó, lông ngắn (trội hoàn toàn); lông dài (lặn).
Cho chó lông ngắn lại với chó lông dài. Viết sơ đồ lai từ P đến F1 (ghi đầy đủ kiểu gen và kiểu hình).

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Giải thích qua sơ đồ lai

Ở người gen A qui định tóc xoăn trội hoàn toàn so với gen a qui định túc thẳng. Gen B qui định mắt nõu trội hoàn toàn so với gen B qui định mắt đen. Các gen này phân li độc lập với nhau. Biết mẹ túc thẳng, mắt đen.
a. Hãy xác định kiểu gen của người bố để con sinh ra có người tóc xoăn mắt nâu, tóc xoăn mắt đen, tóc thẳng mắt nõu, túc thẳng mắt đen. ?
b. Hãy giải thích qua sơ đồ lai?

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Phép lai với đậu Hà Lan thuần chủng

Cho đậu Hà Lan thuần chủng hạt vàng lai với hạt xanh kiểu hình F1 là( biết rằng hạt vàng trội hoàn toàn so với hạt xanh)
A. 5hạt vàng: 1hạt xạnh C. 1hạt vàng: 1 hạt xanh
B. 100% hạt vàng D. 3 hạt vàng: 1 hạt xanh

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Hiện tượng trội không hoàn toàn

Lý do dẫn đến sự khác nhau về kiểu hình F1 và F2trong trường hợp lai 1 cặp tính trạng có hiện tượng trội không hoàn toàn và trội hoàn toàn:
Chọn một đáp án dưới đây
A. Mức lấn át của gen trội và gen lặn;

B. Tính trạng phân li riêng rẽ;

C. Tác động môi trường không thuận lợi;

D. Can thiệp của gen xác định giới tính;

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

bài tập sinh học 10

Ở chó lông ngắn trội hoàn toàn so với lông dài. P: Lông ngắn thuần chủng

x Lông ngắn không thuần chủng. Thì F1 có kết quả như thế nào?
A.Toàn lông ngắn B.Toàn lông dài C.1 lông ngắn: 1 lông dài D.3 lông ngắn: 1 lông dài

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

gen quy định 1 tính trạng

Khi cho cây hoa màu đỏ lai với cây hoa màu trắng được F1 toàn cây hoa màu đỏ. Cho rằng 1 gen quy định 1 tính trạng. kết quả nào sau đây là sai khi rút ra từ phép lai này?
A. Đó là tính trạng trội hoàn toàn B. Cây hoa đỏ ở bố mẹ có kiểu gen dị hợp
C. P thuần chủng D. F1 mang cặp gen dị hợp

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Trội hoàn toàn

Trong trường hợp trội lặn hoàn toàn. Tỉ lệ kiểu gen, kiểu hình ở F1 của phép lai P: Aa x Aa lần lượt là:
A. 1 : 2 : 1 và 1 : 2 : 1 B. 3 : 1 và 1 : 2: 1
C. 3 : 1 và 3 : 1 D. 1 : 2 : 1 và 3 : 1

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

gen quy định nhóm máu

Ở người hệ nhóm máu MN do 2 gen M và N quy định, gen M trội không hoàn toàn so với N. Kiểu gen MM quy định nhóm máu M, kiểu gen NN quy định nhóm máu N, kiểu gen MN quy định nhóm máu MN. Nghiên cứu một quần thể 730 người gồm 22 người nhóm máu M, 216 người nhóm máu MN và 492 người nhóm máu N. Tần số tương đối của alen M và N trong quần thể là bao nhiêu?
A. M= 50%; N=50%
B. M= 25%; N=75%
C. M= 82.2%; N=17.8%
D. M= 17.8%; N=82.2%

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

bài tập về phép lai

Ở gà, alen A quy định tính trạng lông vằn trội hoàn toàn so với alen a quy định tính trạng lông nâu. Cho gà mái lông vằn giao phối với gà trống lông nâu (P), thu được F1 có kiểu hình phân li theo tỉ lệ 1 gà lông vằn : 1 gà lông nâu. Tiếp tục cho F1 giao phối với nhau, thu được F2 có kiểu hình phân li theo tỉ lệ 1 gà lông vằn : 1 gà lông nâu. Phép lai (P) nào sau đây phù hợp với kết quả trên ?
A. Aa 	imes aa. B. AA 	imes aa. C. X^{A}X^{a}	imes X^{a}Y. D.X^{a}X^{a}	imes X^{A}Y

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

bài tập sinh học 12

Cho biết mỗi gen quy định một tính trạng, alen trội là trội hoàn toàn và không xảy ra đột biến. Trong một phép lai, người ta thu được đời con có kiểu hình phân li theo tỉ lệ 3A-B- : 3aaB- : 1A-bb : 1aabb. Phép lai nào sau đây phù hợp với kết quả trên ?
A. Aabb 	imes aaBb. B. AaBb 	imes AaBb.
C. AaBb 	imesAabb. D. AaBb 	imes aaBb.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

phép lai trội hoàn toàn

Ở ruồi giấm, alen A quy định thân xám trội hoàn toàn so với alen a quy định thân đen; alen B quy định cánh dài trội hoàn toàn so với alen b quy định cánh cụt. Các gen quy định màu thân và hình dạng cánh đều nằm trên một nhiễm sắc thể thường. Alen D quy định mắt đỏ trội hoàn toàn so với alen d quy định mắt trắng nằm trên đoạn không tương đồng của nhiễm sắc thể giới tính X. Cho giao phối ruồi cái thân xám, cánh dài, mắt đỏ với ruồi đực thân xám, cánh dài, mắt đỏ (P), trong tổng số các ruồi thu được ở F1, ruồi có kiểu hình thân đen, cánh cụt, mắt trắng chiếm tỉ lệ 2,5%. Biết rằng không xảy đột biến, tính theo lí thuyết, tỉ lệ kiểu hình thân xám, cánh dài, mắt đỏ ở F1 là:
A.7,5% B. 45,0% C.30,0% D. 60,0%

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

bài tập về kiểu gen đồng hợp tử

Ở một loài thực vật, alen A quy định thân cao trội hoàn toàn so với alen a quy định thân thấp, alen B quy định quả đỏ trội hoàn toàn so với alen b quy định quả vàng. Cho cây thân cao, quả đỏ giao phấn với cây thân cao, quả đỏ (P), trong tổng số các cây thu được ở F1, số cây có kiểu hình thân thấp, quả vàng chiếm tỉ lệ 1%. Biết rằng không xảy ra đột biến, tính theo lí thuyết, tỉ lệ kiểu hình thân cao, quả đỏ có kiểu gen đồng hợp tử về cả hai cặp gen nói trên ở F1 là:
A.1% B. 66% C. 59% D. 51%

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

phép lai đột biến ở ruồi giấm

Ở ruồi giấm, alen A quy định mắt đỏ trội hoàn toàn so với alen a quy định mắt trắng. Trong trường hợp không xảy ra đột biến, phép lai nào sau đây cho đời con có kiểu hình phân li theo tỉ lệ 2 ruồi cái mắt đỏ : 1 ruồi đực mắt đỏ : 1 ruồi đực mắt trắng?
A. X^{A}X^{B}	imes X^{A}Y B. X^{A}X^{B}	imes X^{a}Y C. X^{A}X^{B}	imes X^{a}Y D.X^{a}X^{a}	imes X^{A}Y

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

quần thể thực vật giao phấn

Trong một quần thể thực vật giao phấn, xét một lôcut có hai alen, alen A quy định thân cao trội hoàn toàn so với alen a quy định thân thấp. Quần thể ban đầu (P) có kiểu hình thân thấp chiếm tỉ lệ 25%. Sau một thế hệ ngẫu phối và không chịu tác động của các nhân tố tiến hóa, kiểu hình thân thấp ở thế hệ con chiếm tỉ lệ 16%. Tính theo lí thuyết, thành phần kiểu gen của quần thể (P) là:
A. 0,45AA : 0,30Aa : 0,25aa B. 0,25AA : 0,50Aa : 0,25aa
C. 0,30AA : 0,45Aa : 0,25aa D. 0,10AA : 0,65Aa : 0,25aa

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

phép lai trội hoàn toàn

Ở một loài thực vật, tình trạng hình dạng quả do hai gen không alen phân li độc lập cùng quy định. Khi trong kiểu gen có mặt đồng thời cả hai alen trội A và B cho quả dẹt, khi chỉ có một trong hai alen cho quả tròn và khi không có alen trội nào cho quả dài. Tính trạng màu sắc hoa do một gen có 2 alen quy định, alen D quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen d quy định hoa trắng. Cho cây quả dẹt. hoa đỏ (P) tự thụ phấn, thu được F1 có kiểu hình phân li theo tỉ lệ 6 cây quả dẹt, hoa đỏ : 5 cây quả tròn, hoa trắng : 3 cây quả dẹt, hoa trắng :1 cây quả tròn hoa trắng : 1 cây quả dài, hoa đỏ.
Biết rằng không xảy ra đột biến, kiểu gen nào của (P) sau đây phù hợp với kết quả trên?

A.frac{Ad}{aD}Bb B.frac{BD}{bd}Aa C.frac{Ad}{AD}BB D. frac{AD}{ad}Bb

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

bài tập về cây lưỡng bội

Ở một loài thực vật, alen A quy định quả đỏ trội hoàn toàn so với alen a quy định quả vàng. Dùng cônsixin xử lí các hạt của cây lưỡng bội (P), sau đó đem gieo các hạt này thu được các cây F1. Chọn ngẫu nhiên hai cây F1 cho giao phấn với nhau, thu được F2 gồm 1190 cây quả đỏ và 108 cây quả vàng. Cho biết quá trình giảm phân không xảy ra đột biến, các cây tứ bội đều tạo giao tử 2n có khả năng thụ tinh. Tính theo lí thuyết, tỉ lệ kiểu gen của F2 là:
A. 5 AAA : 1AAa : 5 Aaa : 1 aaa B. 1 AAA : 5 AAa : 5 Aaa : 1 aaa
C. 5 AAA : 1 AAa : 1 Aaa : 5 aaa D. 1 AAA : 5 AAa : 1Aaa : 5 aaa

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

kiểu gen trội hoàn toàn

Ở một loài bọ cánh cứng: Gen A quy định mắt dẹt; a: mắt lồi; B: mắt xám; b: mặt trắng (Gen A, B trội hoàn toàn). Biết gen nằm trên NST thường và thể mắt dẹt đồng hợp tử bị chết ngay sau khi sinh ra). Trong phép lai
AaBb AaBb người ta thu được 780 cá thể con sống sót. Hỏi số cá thể con mắt lồi, màu trắng là bao nhiêu?
A. 65 B. 130 C. 195 D. 260

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

định luật 3 của menden

Một trong các điều kiện nghiệm đúng cho định luật 3 của Menden:
A. Bố mẹ khác nhau bởi các cặp tính trạng tương phản
B. Các tính trạng chỉ do 1 cặp gen quy định và tính trạng trội phải trội hoàn toàn
C. Phải phân tích trên 1 lượng lớn cá thể và các cặp gen quy định cá cặp tính trạng tương phản phải nằm trên một cặp nhiễm sắc thể tương đồng.
D. Các cặp alen quy định các tính trạng phải phân ly độc lập với nhau trong giảm phân và kết hợp tự do trong thụ tinh

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

bài tập về loài thực vật lưỡng bội

Ở một loài thực vật lưỡng bội, alen A quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen a quy định hoa tím. Sự biểu hiện màu sắc của hoa còn phụ thuộc vào một gen có 2 alen (B và b) nằm trên một cặp NST khác. Khi trong kiểu gen có alen B thì hoa có màu, khi trong kiểu gen không có alen B thì hoa không có màu (hoa trắng). Cho giao phấn giữa hai cây đều dị hợp về 2 cặp gen trên, biết không có đột biến xảy ra, tính theo lí thuyết, tỉ lệ kiểu hình thu được ở đời con là
A. 9 cây hoa đỏ : 3 cây hoa tím : 4 cây hoa trắng.
B. 9 cây hoa đỏ : 4 cây hoa tím : 3 cây hoa trắng.
C. 12 cây hoa tím : 3 cây hoa đỏ : 1 cây hoa trắng.
D. 12 cây hoa đỏ : 3 cây hoa tím : 1 cây hoa trắng.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

bài tập về gen quy định tính trạng

Trong trường hợp mỗi gen quy định một tính trạng, tính trạng trội là trội hoàn toàn. Phép lai nào sau đây không làm xuất hiện tỷ lệ kiểu hình 1:2:1 ở đời F1?
A. P: frac{Ab}{ab}Xfrac{Ab}{ab}, các gen liên kết hoàn toàn B. P: frac{AB}{ab}Xfrac{AB}{ab}, các gen liên kết hoàn toàn
C. P:frac{Ab}{aB}Xfrac{Ab}{aB} , có hoán vị gen xảy ra một giới với tần số 40% D. P:frac{Ab}{aB}Xfrac{Ab}{aB} , các gen liên kết hoàn toàn< Lùi 1 2 ... Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay