tự sao chép

2 kết quả phù hợp trong mục tự sao chép
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

giai đoạn tiến hoá hoá học từ các chất vô cơ

Giai đoạn tiến hoá hoá học từ các chất vô cơ đã hình thành các chất hữu cơ đơn giản rồi phức tạp là nhờ:
A. Do các cơn mưa kéo dài hàng ngàn năm B. Sự hình thành các côaxecva
C. Tác dụng của các nguồn năng lượng tự nhiên. D. Sự xuất hiện của cơ chế tự sao chép

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

các giai đoạn tiến hoá hoá học

Trong giai đoạn tiến hoá hoá học đã có:
A. Tạo thành các côaxecva B. Tổng hợp những chất hữu cơ từ những chất vô cơ theo phương thức hoá học
C. Hình thành mầm mống những cơ thể đầu tiên D. Xuất hiện cơ chế tự sao chép< Lùi 1 Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay