Tương giao

41 kết quả phù hợp trong mục Tương giao
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Tìm cực trị của hàm số

Cho hàm số .1) Với cố định, hãy khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số.2) Xác định để các điểm cực đại và cực tiểu của đồ thị là đối xứng với nhau qua đường thẳng .3) Xác định để đường thẳng cắt đồ thị tại 3 điểm phân biệt với
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Khảo sát và vẽ đồ thị hàm số

Cho hàm số: 1) Khảo sát sự biên thiên và vẽ đồ thị của hàm số.2) Biện luận theo số nghiệm của phương trình : 3) Tìm để parabol tiếp xúc với đồ thị đã vẽ ở phần 1). Viết phương trình tiếp tuyến chung của chúng tại tiếp điểm
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Tìm tọa độ điểm M

Cho hàm số có đồ thị . Tìm tọa độ điểm thuộc , biết tiếp tuyến của tại cắt hai trục tại hai điểm và tam giác có diện tích bằng
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Tương giao của đồ thị khó đây

Cho hàm số . Với giá trị nào của , phương trình có đúng nghiệm thực phân biệt
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Xác định m để đồ thị sau cắt trục hành tại ba điểm phân biệt

Xác định để đồ thị sau cắt trục hành tại ba điểm phân biệt có hoành độ nhỏ hơn :
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Chứng minh rằng với mọi m , đường thẳng luôn cắt đồ thị

Cho hàm số . Chứng minh rằng với mọi , đường thẳng luôn cắt đồ thị tại hai điểm phân biệt . Gọi lần lượt là hệ số góc của các tiếp tuyến của tại . Tìm để tổng đạt giá trị lớn nhất
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Bài Tìm điểm thuộc elip

Cho elips có phương trình: a. Tìm điểm thuộc elip có hoành độ và tính khoảng cách từ điểm đó đến hai tiêu điểm.b. Tìm các giá trị của để đường thẳng có điểm chung với elip
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Bài tập về sự tương giao trong mặt phẳng

Cho parabol và elip Chứng tỏ rằng parabol và elip cắt nhau tại bốn điểm phân biệt Chứng minh rằng bốn điểm cùng nằm trên một đường tròn. Xác định tâm và bán kính của đường tròn đó
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Bài tập về Hình giải tích trong mặt phẳng

Cho điểm và Elip a. Chứng minh rằng mọi đường thẳng đi qua luôn cắt tại hai điểm phân biệt.b. Lập phương trình đường thẳng qua và cắt Elip trên tại hai điểm sao cho
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Bài tập về tiếp tuyến

Cho các đường: 1) Với giá trị nào của thì là tiếp tuyến của ?2) Chứng tỏ họ đi qua một điểm cố định thuộc .3) Gọi là các giao điểm của . Hãy tìm m để ( là gốc tọa độ)
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Bài tập về hình giải tích trong mặt phẳng

Cho hai đường tròn:. Xác định các giao điểm của (. Viết phương trình đường tròn đi qua giao điểm đó và điểm
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Xác định giao điểm của đường thẳng

Trong mặt phẳng tọa độ cho hai đường thẳng có phương trình:Cho biết: . Xác định giao điểm của . Tìm tập hợp () các giao điểm của khi thay đổi.
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Chứng minh rằng với mọim đường thẳng d luôn cắt đồ thị

Cho hàm số . Chứng minh rằng với mọi , đường thẳng luôn cắt đồ thị tại hai điểm phân biệt . Gọi lần lượt là hệ số góc của các tiếp tuyến của tại . Tìm để tổng đạt giá trị lớn nhất
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Tính theo k diện tích hình thoi với 4 đỉnh

Cho Hyperbol . Gọi là đường thẳng qua có hệ số góc là đường thẳng qua và vuông góc với a. Tìm điều kiện đối với để đều cắt b. Tính theo diện tích hình thoi với đỉnh là giao điểm của c. Xác định để hình thoi ấy có diện tích nhỏ nhất
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Lập phương trình đường tròn đi qua các giao điểm của hai cônic

Cho Elip và Hyperbol có phương trình: . Lập phương trình đường tròn đi qua các giao điểm của hai cônic
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Tính độ dài AB Tìm tọa độ điểm C thuộc (H)

Cho Hyperbol và đường thẳng có phương trình: a. Chứng minh rằng với . Tính độ dài b. Tìm tọa độ điểm thuộc sao cho cân tại
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Tìm giá trị lớn nhất, nhỏ nhất đó

Cho Elip có phương trình: với 1. Gọi là một giao điểm của đường thẳng với . Tính theo 2. Gọi là hai giao điểm tùy ý thuộc sao cho a) Chứng minh rằng không đổi, từ đó suy ra đường thẳng luôn tiếp xúc với một đường tròn cố định.b) Xác định để có diện tích lớn nhất, nhỏ nhất. Tìm giá trị lớn nhất, nhỏ nhất đó.
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Chứng minh rằng (d) luôn cắt (E) tại hai điểm

Cho Elip và đường thẳng a. Chứng minh rằng luôn cắt tại hai điểm phân biệt với . Tính độ dài b. Tìm tọa độ điểm sao cho cân tại
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Xác định k để OAB có diện tích lớn nhất, nhỏ nhất

Cho Elip có phương trình: với 1. Gọi là một giao điểm của đường thẳng với . Tính theo 2. Gọi là hai giao điểm tùy ý thuộc sao cho a) Chứng minh rằng không đổi, từ đó suy ra đường thẳng luôn tiếp xúc với một đường tròn cố định.b) Xác định để có diện tích lớn nhất, nhỏ nhất. Tìm giá trị lớn nhất, nhỏ nhất đó.
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Xác định m để đường thẳng y = x cắt đồ thị hàm số tại ba điểm phân biệt A, B, C

Cho hàm số: với là tham số. Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số khi . Xác định để đồ thị hàm số có các điểm cực đại và cực tiểu đối xứng nhau qua đường thẳng . Xác định để đường thẳng cắt đồ thị hàm số tại ba điểm phân biệt sao cho


< Lùi 1 2 3 ... Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay