tỷ khối

4 kết quả phù hợp trong mục tỷ khối
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tính tỉ khối

1.Cân bằng các PTHH sau.

Resized Image
2. Hỗn hợp X gồm các khí sau H2, O2, SOx. Trong hỗn hợp H2 chiếm 50% về thể tích, O2 chiếm 25% còn lại là SO_{x}. Trong hỗn hợp SO_{x} chiếm 68,956% về khối lượng.
a. Xác định công thức hoá học của SO_{x}
b. Tính tỷ khối của X so với O2

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tính tỉ khối của hợp chất

Hỗn hợp khí X gồm: NO, NxO, CH4. Trong đó NO chiếm 30% về thể tớch, NxO chiếm 30% cũn lại là CH4. Trong hỗn hợp CH4 chiếm 22,377% về khối lượng.
a. Xác định công thức hoá học của NxO
b. Tính tỷ khối của X so với không khí

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tính tỉ khối so với hiđro của phản ứng sau

Cho 15,6 gam hỗn hợp X gồm 2 ancol đơn chức, bậc 1 hoặc bậc 2 qua ống chứa 35,2 gam CuO (dư), nung nóng. Sau khi phản ứng hoàn toàn thu được 28,8 gam chất rắn và hỗn hợp hơi Y có tỉ khối so với hiđro là
A. 27,5. B. 13,75. C. 55,0. D. 11,0.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Bài tập hóa học về tỉ khối đối với H2

Cho m gam Al tan hết vào dung dịch chứa NaNO3 và KOH(đun nóng) thấy thoát ra hỗn hợp khí X(gồm 2 khí) có tỉ khối đối với H2 bằng 4,75. Lượng khí X ở trên có thể khử được tối đa 30 gamCuO.
Giá trị của m là:
A. 12,15 gam B. 33,75 gam C. 13,5 gam D. 14,85 gam< Lùi 1 Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay