Ứng dụng vi phân vào...

1 kết quả phù hợp trong mục Ứng dụng vi phân vào...
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Không dùng máy tính và bảng số, tính gần đúng giá trị

Không dùng mấy tính và bảng số, tính gần đúng giá trị


< Lùi 1 Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay