vận chuyển

13 kết quả phù hợp trong mục vận chuyển
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Khái niệm vận chuyển chủ động

Câu 1) Tại sao nói prôtêin có tính đa dạng và đặc thù ?
Câu 2) Thế nào là vận chuyển chủ động ? Vận chuyển chủ động thực hiện được nhờ những điều kiện gì ?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Chức năng của màng sinh chất

a. Chức năng của màng sinh chất?
b. Phân biệt vận chuyển thụ động và vận chuyển chủ động? (chiều vận chuyển, nhu cầu năng lượng)

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Đông lực vận chuyển nước ở thân

a. Đông lực vận chuyển nước ở thân?
b. Cơ chế đóng mở khí khổng?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Định nghĩa vận chuyển chủ động

Thế nào là vận chuyển chủ động ? Cho ví dụ về sự vận chuyển chủ động?

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Sự khuếch tán của phân tử nước qua màng

Sự khuếch tán của phân tử nước qua màng được gọi là:
a. Vận chuyển chủ động b. Vận chuyển thụ động.
c. Xuất bào. d. Thẩm thấu.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Hình thức vận chuyển chủ động

Cách vận chuyển nào sau đây thuộc hình thức vận chuyển chủ động?
a. Vận chuyển nước qua màng. b. Vận chuyển oxy qua màng.
c. Vận chuyển CO2. d. Vẩn chuyển ion natri, kali.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Đặc điểm của vận chuyển thụ động

Vận chuyển thụ động có đặc điểm:
a. Tiêu tốn năng lượng.
b. Không tiêu tốn năng lượng.
c. Cần có các kênh protein.
d. Có các bơm protein đặc hiệu trên màng.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Chức năng của ARN vận chuyển

Chức năng của ARN vận chuyển là: A. Vận chuyển các nguyên liệu để tổng hợp các bào quan B. Vận chuyển các chất bài tiết của tế bào C. Vận chuyển axit amin đến ribôxôm D. Vận chuyển các chất và tham gia cấu tạo nên ribôxôm

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Khái niệm về vận chuyển chủ động

Thế nào là vận chuyển chủ động ? Cho ví dụ về sự vận chuyển chủ động

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Vận chuyển thụ động

Vận chuyển thụ động: A. Cần có các kênh prôtêin

B. Cần tiêu tốn năng lượng. C. Không cần tiêu tốn năng lượng. D. Cần các bơm đặc biệt trên màng.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Ý nghĩa của sự thoát hơi nước

Sự thoát hơi nước qua lá có ý nghĩa gì đối với cây?
A. Làm cho không khí ẩm và dịu mát nhất là trong những ngày nắng nóng.
B. Làm cho cây dịu mát không bị đốt cháy dưới ánh mặt trời.
C. Tạo ra sức hút để vận chuyển nước và muối khoáng từ rễ lên lá.
D. Làm cho cây dịu mát không bị đốt cháy dưới ánh mặt trời và tạo ra sức hút để vận chuyển nước và muối khoáng từ rễ lên lá.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Ảnh hưởng của nhiệt độ

Nhiệt độ có ảnh hưởng:
A. Chỉ đến sự vận chuyển nước ở thân.
B. Chỉ đến quá trình hấp thụ nước ở rể.
C. Chỉ đến quá trình thoát hơi nước ở lá.
D. Đến cả hai quá trình hấp thụ nước ở rể và thoát hơi nước ở lá.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Phương thức hấp thụ của cây

Phần lớn các chất khoáng được hấp thụ vào cây theo cách chủ động diễn ra theo phương thức nào?
A. Vận chuyển từ nơi có nồng độ cao đến nơi có nồng độ thấp ở rể cần ít năng lượng.
B. Vận chuyển từ nơi có nồng độ cao đến nơi có nồng độ thấp ở rể.
C. Vận chuyển từ nơi có nồng độ thấp đến nơi có nồng độ cao ở rể không cần tiêu hao năng lượng.
D. Vận chuyển từ nơi có nồng độ thấp đến nơi có nồng độ cao ở rể cần tiêu hao năng lượng.< Lùi 1 Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay