vân giao thoa

2 kết quả phù hợp trong mục vân giao thoa
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

bài tập về vân giao thoa

Hai khe Iâng cách nhau 3mm được chiếu bằng ánh sáng đơn sắc có bước sóng 0,60 μm. Các vân giao thoa được hứng trên màn cách hai khe 2m. Tại điểm M cách vân trung tâm 1,2 mm có:
A. vân sáng bậc 2 B. vân sáng bậc 3
C. vân tối bậc 2 D. vân tối bậc 3

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

tính bước sóng của bức xạ

Trong một thí nghiệm I–âng, hai khe hẹp S1, S2 cách nhau một khoảng a=1,6mm. Màn M để hứng vân giao thoa ở cách mặt phẳng chứa hai khe một khoảng D=1,25m. Đo khoảng cách từ vân chính giữa đến vân sáng bậc 12 thì được 4,8mm. Bước sóng của bức xạ sử dụng trong thí nghiệm này là
A.lambda=559nm Blambda=512nm C.lambda=256nm D.lambda=480nm.< Lùi 1 Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay