Vẽ đồ thị hàm số

153 kết quả phù hợp trong mục Vẽ đồ thị hàm số
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tìm giao điểm của mặt phẳng với đường thẳng

Cho hàm số

Resized Image
a)Xét sự biến thiên và vẽ đồ thị (P) của hàm số
b)Tìm giao điểm của (P) với đường thẳng y = – x + 1
c)Tìm giao điểm của (P) với đường thẳng y = 2x – 5
Vẽ các đường thẳng này trên cùng hệ trục tọa độ với (P)

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Lập phương trình đường thẳng

.Lập phương trình đường thẳng sau:
a) đi qua hai điểm M(– 1;– 20) và N(3;8)
b) đi qua điểm M(4;– 3) và song song với đường thẳng y = – 2/3 x + 1
c) đi qua điểm M(– 1;2) và vuông góc với đường thẳng y = – 2x + 1
.Vẽ đồ thị các hàm số sau:
Resized Image

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tìm tọa độ giao điểm của hai đường thẳng

Vẽ đồ thị các hàm số sau:
a) y = 2x – 7 b) y = – 3x + 5 c) y = 2x

Resized Image
.Tìm tọa dộ giao điểm của hai đường thẳng sau:
a) y = 3x – 2 và x = 2 b) y = – 3x + 2 và y = 4(x – 3)

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số

Cho hàm số

Resized Image(1)
1. Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số (1).
2. Chứng minh đường thẳng (d): x – y + m = 0 luôn cắt đồ thị hàm số (1) tại 2 điểm phân biệt A, B với mọi m. Tìm m sao cho

Resized Imagevới O là gốc tọa độ.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số

Cho hàm số y=x^{2}-2x-1
a)Xét sự biến thiên và vẽ đồ thị (P) của hàm số
b)Tìm giao điểm của (P) với đường thẳng y = – x + 1
c)Tìm giao điểm của (P) với đường thẳng y = 2x – 5
Vẽ các đường thẳng này trên cùng hệ trục tọa độ với (P)

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Khảo sát hàm số

1 Cho hàm số :

Resized Image

a)Khảo sát và vẽ đths khi m= 4.5
b)Tìm m sao cho đths (1) cắt trục hoành tại 4 điểm có hoành độ lập thành cấp số cộng

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tính đường cao tam giác

1.a) Vẽ đồ thị (d) của hàm số: y = 2x – 5 (1đ)
b) Xác định các hệ số a và b của hàm số y = ax + b, biết rằng đồ thị (d’) của hàm số này song song với (d) và cắt trục tung tại điểm có tung độ bằng 3 (1đ)
2. Cho tam giác ABC vuông tại A có AH đường cao, Biết BH = 9 cm, HC = 16 cm.
Tính AH; AB; AC; Sin C (1đ)

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Vẽ đồ thị hàm số

Cho hàm số y = 3x – 4
a) Vẽ đồ thị hàm số trên.
b) Cho hai hàm số y = (m – 3)x + 2 và y = (2m + 3)x – 7
Xác định giá trị m để đồ thị của hai hàm số là hai đường thẳng cắt nhau

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Viết phương trình đường thẳng qua 2 điểm

a. Vẽ đồ thị các hàm số sau trên cùng mặt phẳng tọa độ
y = 2x (d) và y = 0,5x (d’)
b. Viết phương trình đường thẳng qua 2 điểm A(2;4) và B(-1;7).
c. Gọi giao điểm của đường thẳng (d) và đường thẳng AB là M, của đường thẳng (d’) và đường thẳng AB là N. Tìm tọa độ giao điểm M và N.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Giải phương trình-toán 9

Giải phương trình sau:

Resized Image
a) Vẽ đồ thị (d) của hàm số: y = 2x – 5 (1đ)
b) Xác định các hệ số a và b của hàm số y = ax + b, biết rằng đồ thị (d’) của hàm số này song song với (d) và cắt trục tung tại điểm có tung độ bằng 3 (1đ)

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Vẽ đồ thị của hàm số

a. Vẽ đồ thị các hàm số sau trên cùng mặt phẳng tọa độ
y = 2x (d) và y = 0,5x (d’)
b. Viết phương trình đường thẳng qua 2 điểm A(2;4) và B(-1;7).
c. Gọi giao điểm của đường thẳng (d) và đường thẳng AB là M, của đường thẳng (d’) và đường thẳng AB là N. Tìm tọa độ giao điểm M và N.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Khảo sát hàm số

Cho hàm số

Resized Image
a) Tìm m để hàm số có 3 cực trị
b) Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị (C) của hàm số khi m = 1
c) Tìm a để (P) : y = ax2 + 1 tiếp xúc với đồ thị (C).

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Lập bảng biến thiên và vẽ đồ thị hàm số

1. Lập bảng biến thiên và vẽ đồ thị hàm số:

Resized Image
2. Cho hàm số

Resized Image
Xác định m, n để parabol có đỉnh I(-1/2 ;1).

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Lập bảng biến thiên

câu 1:Vẽ đồ thị hàm số sau rồi lập bảng biến thiên:
Resized Image

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tìm giao điểm của hai đường thẳng

Bài1)a) Viết phương trình đường thẳng (d),biêt (d) đi qua 2 điểm A(1;3) và B(-1;1)
b)Vẽ đt (d) vừa tìm được
Bài2) Cho parabol (P) có phương trình y=x2+4x+3
a) Vẽ đồ thị của (P)
b) Xác định a để đường thẳng (d ) y= x+a cắt (P) tại một điểm trên trục hoành
c) Với mỗi a tìm được , tìm giao điểm của (d) và (P)

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Lập bảng biến thiên của hàm số


Cho hàm số Resized Image có đồ thị (C).

a) Lập bảng biến thiên và vẽ đồ thị (C) của hàm số.
b) Tìm tọa độ giao điểm của (C) và đường thẳng (d) : .
c) Dựa vào đồ thị, xác định m để pt:
Resized Image
có 4 nghiệm phân biệt.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tính thể tích của vật thể tròn xoay

Cho hàm số

Resized Image
a) Khảo sát và vẽ đồ thị hàm số.
b) Bằng đồ thị biện luận số nghiệm của phương trình sau theo k:

Resized Image
c) Tính thể tích của vật thể tròn xoay sinh ra bởi hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số và trục hoành quay quanh Ox.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Vẽ đồ thị hàm số

Vẽ đồ thị hàm số y = -2x.
b) Những điểm nào trong các điểm sau thuộc đồ thị hàm số: y = 2x - 1:
A (2 ; 3) ; B(-3 ; -7) ; C(0 ; 1)

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Vẽ đồ thị hàm số

Trong mặt phẳng Oxy, cho parapol (P) : frac{1}{4}x^{2}. Vẽ đồ thị (P). 2. Xác định các giá trị của tham số m để đường thẳng (d):y=frac{1}{2}x+m^{2} cắt parabol (P) tại

hai điểm phân biệt A(x1;y1) và B(x2;y2) sao cho Resized Image

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Khảo sát sự biến thiên

y=x^{3}-(m+3)x^{2}+3mx-2m (1) với m là tham số thực.
1. Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số khi m=0
2. Tìm tất cả các giá trị của tham số m để đồ thị (1) cắt đ¬ờng thẳng (d): y= - 2x tại ba điểm phân biệt có hoành độ lập thành một cấp số cộng theo một thứ tự nào đó.< Lùi ... 1 2 3 4 5 6 7 8 ... Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay