Vẽ đồ thị

184 kết quả phù hợp trong mục Vẽ đồ thị
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Vẽ đồ thị các hàm số

.Vẽ đồ thị các hàm số sau:
a) y = 2x – 7 b) y = – 3x + 5 c) y = 2x

Resized Image
.Tìm tọa dộ giao điểm của hai đường thẳng sau:
a) y = 3x – 2 và x = 2 b) y = – 3x + 2 và y = 4(x – 3)
.Tìm a để 3 đường thẳng sau đồng qui:
y = 2x ; y = – x – 3 ; y = ax + 5
.Lập phương trình đường thẳng sau:
a) đi qua hai điểm M(– 1;– 20) và N(3;8)
b) đi qua điểm M(4;– 3) và song song với đường thẳng y = – 2/3 x + 1
c) đi qua điểm M(– 1;2) và vuông góc với đường thẳng y = – 2x + 1

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Khảo sát hàm số

1 Cho hàm số :

Resized Image

a)Khảo sát và vẽ đths khi m= 4.5
b)Tìm m sao cho đths (1) cắt trục hoành tại 4 điểm có hoành độ lập thành cấp số cộng

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tính đường cao tam giác

1.a) Vẽ đồ thị (d) của hàm số: y = 2x – 5 (1đ)
b) Xác định các hệ số a và b của hàm số y = ax + b, biết rằng đồ thị (d’) của hàm số này song song với (d) và cắt trục tung tại điểm có tung độ bằng 3 (1đ)
2. Cho tam giác ABC vuông tại A có AH đường cao, Biết BH = 9 cm, HC = 16 cm.
Tính AH; AB; AC; Sin C (1đ)

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Vẽ đồ thị hàm số

Cho hàm số y = 3x – 4
a) Vẽ đồ thị hàm số trên.
b) Cho hai hàm số y = (m – 3)x + 2 và y = (2m + 3)x – 7
Xác định giá trị m để đồ thị của hai hàm số là hai đường thẳng cắt nhau

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Viết phương trình đường thẳng qua 2 điểm

a. Vẽ đồ thị các hàm số sau trên cùng mặt phẳng tọa độ
y = 2x (d) và y = 0,5x (d’)
b. Viết phương trình đường thẳng qua 2 điểm A(2;4) và B(-1;7).
c. Gọi giao điểm của đường thẳng (d) và đường thẳng AB là M, của đường thẳng (d’) và đường thẳng AB là N. Tìm tọa độ giao điểm M và N.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Giải phương trình-toán 9

Giải phương trình sau:

Resized Image
a) Vẽ đồ thị (d) của hàm số: y = 2x – 5 (1đ)
b) Xác định các hệ số a và b của hàm số y = ax + b, biết rằng đồ thị (d’) của hàm số này song song với (d) và cắt trục tung tại điểm có tung độ bằng 3 (1đ)

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Vẽ đồ thị của hàm số

a. Vẽ đồ thị các hàm số sau trên cùng mặt phẳng tọa độ
y = 2x (d) và y = 0,5x (d’)
b. Viết phương trình đường thẳng qua 2 điểm A(2;4) và B(-1;7).
c. Gọi giao điểm của đường thẳng (d) và đường thẳng AB là M, của đường thẳng (d’) và đường thẳng AB là N. Tìm tọa độ giao điểm M và N.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Khảo sát hàm số

Cho hàm số

Resized Image
a) Tìm m để hàm số có 3 cực trị
b) Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị (C) của hàm số khi m = 1
c) Tìm a để (P) : y = ax2 + 1 tiếp xúc với đồ thị (C).

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Khảo sát và vẽ đồ thị

Cho hàm số y=x^{3}-3mx+2m
a, Tìm điều kiện của m để hàm số có số cực đại, số cực tiểu?
b, Khảo sát và vẽ đồ thị (C) ứng với m=1
c, Dựa vào đồ thị (C) biện luận số nghiệm của phương trình sau theo m:
x^{3}-3x+m+3

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tính quãng đường đi được

Một vật chuyển động xuống dốc nhanh dần. Quãng đường vật đi được trong giây thứ k là S = 4k - 2 (m). Trong đó S tính bằng mét, còn k = 0,1,2, … tính bằng giây.
a/ Hãy tính quãng đường đi được sau 3 giây đầu và sau n giây.
b/ Vẽ đồ thị sự phụ thuộc của quãng đường đi được vào thời gian chuyển động.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Lập bảng biến thiên và vẽ đồ thị hàm số

1. Lập bảng biến thiên và vẽ đồ thị hàm số:

Resized Image
2. Cho hàm số

Resized Image
Xác định m, n để parabol có đỉnh I(-1/2 ;1).

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Khảo sát sự biến thiên hàm số

Cho hàm số
1) Khảo sát sự biến tResized Imagehiên và vẽ đồ thị (C) của hàm số (1).
2) Viết phương trình tiếp tuyến với (C), biết tiếp tuyến đó song song với đường thẳng .(d) y=4x+2

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Lập bảng biến thiên

câu 1:Vẽ đồ thị hàm số sau rồi lập bảng biến thiên:
Resized Image

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tìm giao điểm của hai đường thẳng

Bài1)a) Viết phương trình đường thẳng (d),biêt (d) đi qua 2 điểm A(1;3) và B(-1;1)
b)Vẽ đt (d) vừa tìm được
Bài2) Cho parabol (P) có phương trình y=x2+4x+3
a) Vẽ đồ thị của (P)
b) Xác định a để đường thẳng (d ) y= x+a cắt (P) tại một điểm trên trục hoành
c) Với mỗi a tìm được , tìm giao điểm của (d) và (P)

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Lập bảng biến thiên của hàm số


Cho hàm số Resized Image có đồ thị (C).

a) Lập bảng biến thiên và vẽ đồ thị (C) của hàm số.
b) Tìm tọa độ giao điểm của (C) và đường thẳng (d) : .
c) Dựa vào đồ thị, xác định m để pt:
Resized Image
có 4 nghiệm phân biệt.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tính thể tích của vật thể tròn xoay

Cho hàm số

Resized Image
a) Khảo sát và vẽ đồ thị hàm số.
b) Bằng đồ thị biện luận số nghiệm của phương trình sau theo k:

Resized Image
c) Tính thể tích của vật thể tròn xoay sinh ra bởi hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số và trục hoành quay quanh Ox.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số

Cho hàm số:

Resized Image (m là tham số)
1) Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số (1) khi m = 8.
2) Xác định m sao cho đồ thị của hàm số (1) cắt trục hoành tại bốn điểm phân biệt.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tìm tọa độ của một điểm

Cho hàm số y= ax+b (d) xác định a,b biết:
a.(d) // (d’) y= -2x+3 và đi qua A(1;2)
b.Vẽ đồ thị của hàm số y=2x -3 (d1)
c. Đường thẳng y=1 cắt (d2) tại M .tìm tọa độ của M

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tìm tọa độ giao điểm của điểm và đường thẳng

Cho hàm số y = -x2 + 4x
a. Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị (P) của hãm số đã cho
b. Hãy tìm tọa độ giao điểm của (P) và đường thẳng (d): y = -x + 4

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Vẽ đồ thị hàm số

Vẽ đồ thị hàm số y = -2x.
b) Những điểm nào trong các điểm sau thuộc đồ thị hàm số: y = 2x - 1:
A (2 ; 3) ; B(-3 ; -7) ; C(0 ; 1)< Lùi ... 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay