vecto cảm ứng

3 kết quả phù hợp trong mục vecto cảm ứng
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tìm quỹ tích điểm

Hai dây dẫn thẳng song song dài vô hạn cách nhau một khoảng a = 8 cm trong không khí. Dòng điện chạy trong hai dây là I1 = 10A, I2 = 20A và ngược chiều nhau.
1. Xác định vectơ cảm ứng từ do hai dòng điện gây ra tại :
a) O cách mỗi dây 4 cm.
b) M cách mỗi dây 5 cm.
2. Tìm quĩ tích những điểm mà tại đó cảm ứng từ tổng hợp bằng 0.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Xác định vectơ cảm ứng

Cho hai dòng điện thẳng có cường độ I1 = 6A, I2 = 4A chạy trong hai dây dẫn thẳng dài vô hạn có chiều ngược nhau đặt trong chân không, cách nhau một khoảng a = 10 cm.
1. Xác định vectơ cảm ứng từ do hai dòng điện gây ra tại :
a) M cách I1 là 6 cm, cách I2 là 4 cm.
b) N cách I1 là 6 cm, cách I2 là 8 cm.
2. Xác định những điểm tại đó cảm ứng từ tổng hợp bằng 0.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Biểu diễn các lực từ tác dụng

Một khung dây cứng đồng chất hình chữ nhật MNPQ, cạnh MN = a = 20 cm, MQ = 10cm, đặt trong một từ trường đều, vec tơ cảm ứng từ vuông góc với mặt phẳng MNPQ. Dòng điện có cường độ 3A đi vào M và đi ra N.
a/ Biểu diễn các lực từ tác dụng lên các cạnh ?
b/ Tính độ lớn các lực trên.
c/ Xác định kực từ tổng hợp tác dụng lên toàn bộ khung dây< Lùi 1 Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay