vi sinh vật

11 kết quả phù hợp trong mục vi sinh vật
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Một số chất hóa học gây ức chế sinh trưởng vi sinh vật

Nêu tác dụng của một số chất hóa học có thể gây ức chế sinh trưởng vi sinh vật?
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Khái niệm vi sinh vật

Vi sinmh vật là gì? Nêu những tiêu chí cơ bản để phân thành các các kiểu dinh dưỡng của vi sinh vật?
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Quá trình phân giải các chất ở vi sinh vật

Nêu đặc điểm chung của quá trình phân giải các chất ở vi sinh vật? Tại sao vi sinh vật phải tiết vào môi trường các enzim ngoại bào ?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Nuôi cấy liên tục và không liên tục

Câu 1) Khi có ánh sáng và giàu CO2, một loại vi sinh vật có thể phát triển trên môi trường với thành phần được tính theo đơn vị g/l như sau: (NH4)3PO4 – 1.5; KH2PO4 – 1.0; MgSO4 – 0.2; CaCl2¬ - 0.1; NaCl – 5.0. Hãy xác định:
a. Môi trường trên thuộc loại môi trường gì? (1đ)
b. Vi sinh vật phát triển trên môi trường này có kiểu dinh dưỡng gì? (1đ)
Câu2: Vì sao, trong nuôi cấy không liên tục thì vi sinh vật tự phân hủy ở pha suy vong, còn trong nuôi cấy liên tục thì hiện tượng này lại không xảy ra? (2đ)

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Quá trình khử nitrat

Câu 1
- Rễ cây hấp thụ nitơ dạng NH4+ (dạng khử) và NO3- (dạng ôxi hóa) từ đất. Nhưng nitơ trong các hợp chất hữu cơ cấu thành cơ thể thực vật chỉ tồn tại ở dạng khử, do đó xảy ra quá trình khử NO3- thành NH4+.
NO3- → NO2- → NH4+(amoni)
- Xẩy ra trong mô rễ và lá, Mo và Fe hoạt hóa enzim tham gia quá trình khử trên
Câu 2
-Thực vật có thể hấp thụ qua hệ rễ từ đất 2 dạng nitơ sau: Dạng Nitơ ôxi hoá (NO3-) và dạng Nitơ khử (NH4+).
- Con đường hoá học: Sự phóng điện trong cơn giông đã ôxi hoá N2 thành NO3-.
nhiệt độ, áp suất
N2 ===========
ightarrow NO3-
- Con đường sinh học: một số vi khuẩn sống tự do và cộng sinh có enzim nitrogenaza đã thực hiện được việc khử N2¬ thành dạng Nitơ cây có thể hấp thụ được: NH4+
- Quá trình phân giải Nitơ bởi các vi sinh vật đất: Nitơ hữu cơ được phân giải nhờ các vi sinh vật đất tạo thành amoni (NH¬4+).
Vi khuẩn amôn hoá
Chất hữu cơ 
ightarrow NH4+

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Ứng dụng của công nghệ gen

. Chọn câu trả lời sai:” Ứng dụng của công nghệ gen là gì?”
A. Tạo ra các chủng vi sinh vật mới
B. Tạo giống cây trồng biến đổi gen
C. Tạo giống vật nuôi biến đổi gen
B. Tạo giống vật nuôi và cây trồng đa bội hóa

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Đặc điểm nhóm vi sinh vật

Tập hợp sinh vật nào sau đây thuộc nhóm vi sinh vật ?
A. Vi khuẩn, động vật nguyên sinh, vi tảo, nấm men.
B. Vi khuẩn, động vật nguyên sinh, thực vật nguyên sinh, nấm rơm.
C. Vi sinh vật cổ, vi tảo, nấm mũ, nấm mốc.
D. Vi sinh vật cổ, vi tảo, động vật nguyên sinh, địa y.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Sự trao đổi khí ở chim với môi trường


Câu 1: (1,0 điểm)
Ở động vật nhai lại, vi sinh vật cộng sinh trong dạ dày có vai trò gì đối với sự tiêu hoá thức ăn?

Câu 2: (2,0 điểm)
Sự trao đổi khí ở chim với môi trường xung quanh được thực hiện như thế nào?

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Các cấu trúc của tế bào

Cấu trúc có mặt trong cả tế bào động vật, thực vật và vi sinh vật là:
A: Màng sinh chất và ribôrôm B: Lưới nội chất và ti thẻ
c: lưới nội chất và không bào. D: Lưới nội chất và lục lạp
e: Màng sinh chất và thành tế bào

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Loại bào tử sinh sản ở vi sinh vật nhân thực

Câu 1.Hãy kể tên những loại bào tử sinh sản ở vi sinh vật nhân thực? Nội bào tử ở vi sinh vật có điểm gì khác với ngoại bào tử?
Câu 2. Phagơ là gì? Các giai đoạn nhân lên của virut trong tế bào chủ?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Quá trình tổng hợp các chất ở vi sinh vật

Nêu quá trình tổng hợp các chất ở vi sinh vật và ứng dụng ?< Lùi 1 Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay