Vị trí tương đối giữa 2 mặt phẳng

49 kết quả phù hợp trong mục Vị trí tương đối giữa 2 mặt phẳng
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Vị trí tương đối giữa 2 mặt phẳng

Trong không gian tọa độ với hệ tọa độ Oxyz, cho họ mặt phẳng có phương trình:, m là tham số1. Chứng minh rằng với mọi m, mặt phẳng luôn đi qua một đường thẳng (d) cố định2. Tìm mặt phẳng vuông góc với mặt phẳng 3. Tính khoảng cách từ gốc tọa độ đến đường thẳng (d)
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Viết phương trình mặt phẳng

Viết phương trình mặt phẳng cách đều mặt phẳng
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Xác định giá trị của m và n để hai mặt phẳng song song

Cho hai mặt phẳng có phương trình lần lượt là: . Xác định giá trị của để hai mặt phẳng song song với nhau, khi đó tính khoảng cách từ chúng.
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Tìm m và n để hai mặt phẳng Trùng nhau Cắt nhau

Cho hai mặt phẳngTìm để hai mặt phẳng:a) Trùng nhaub) Cắt nhau
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Xét vị trí tương đối của các cặp mặt phẳng

Xét vị trí tương đối của các cặp mặt phẳng cho bởi phương trình tổng quát sau:a)b)c)d)
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tìm m để Hai mặt phẳng song song

Cho hai mặt phẳng . Tìm đểa) Hai mặt phẳng song songb) Hai mặt phẳng trùng nhauc) Hai mặt phẳng cắt nhau
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Viết phương trình mặt phẳng (P) song song với mặt phẳn

Viết phương trình mặt phẳng song song với mặt phẳng và cách nó khoảng
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Viết phương trình mặt phẳng (P) song song với mặt phẳng

Cho . Viết phương trình mặt phẳng song song với mặt phẳng và cách một khoảng bằng .
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

ới giá trị nào của m thì hai mặt phẳng đó; 1. Song song 2. Vuông góc

Trong không gian tọa độ Oxyz cho hai mặt phẳng (P) và (Q) có phương trình:Với giá trị nào của m thì hai mặt phẳng đó;1. Song song2. Vuông góc
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

xác định một điểm chung của ba mặt phẳng

Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho ba mặt phẳng (P); (Q); (R) có phương trình:Xác định a, b để ba mặt phẳng (P); (Q); (R) đôi một vuông góc với nhau, từ đó xác định một điểm chung của ba mặt phẳng đó
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Cho hình chóp Tìm điều kiện Thiết diện này là hình gì?

Cho hình chóp có đáy là hình thang với các cạnh đáy . Gọi là trung điểm là trung điểm là trọng tâm tam giác 1. Dựng thiết diện của hình chóp cắt bởi mặt phẳng . Thiết diện này là hình gì?2. Tìm điều kiện của để thiết diện là hình bình hành
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Cho ba mặt phẳng Chứng minh rằng các đường thẳng đồng quy

Cho ba mặt phẳng phân biệt và đôi một cắt nhau.Chứng minh rằng các giao tuyến hoặc trùng nhau hoặc song song hoặc đồng quy Cho ba đường thẳng không đồng phẳng và đôi một cắt nhau.Chứng minh rằng các đường thẳng này đồng quy
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Chứng minh có một điểm chung thì điểm chung này là duy nhất

Chứng minh rằng nếu một đường thẳng và một mặt phẳng không chứa đường thẳng ấy mà có một điểm chung thì điểm chung này là duy nhất
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Trong không gian Chứng minh mặt phẳng trùng nhau

Trong không gian cho hai điểm . Một điểm thuộc đường thẳng và một điểm không nằm trên đường thẳng . Gọi là một điểm thuộc đường thẳng Chứng minh mặt phẳng trùng nhau
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Chứng minh rằng trong bốn điểm ấy, không có bất kì ba điểm nào thẳng hàng

Cho bốn điểm không cùng nằm trên một mặt phẳng (không đồng phẳng)
Chứng minh rằng trong bốn điểm ấy, không có bất kì ba điểm nào thẳng hàng
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Cho mặt phẳng Tìm giao điểm của đường thẳng với mặt phẳng

Cho mặt phẳng và hai điểm không cùng nằm trên một mặt phẳng Tìm giao điểm của đường thẳng với mặt phẳng
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Cho hình chóp tứ giác Tìm giao điểm của đường thẳng với mặt phẳng

Cho hình chóp tứ giác ( không song song với ) và một điểm thuộc miền trong của tam giác Tìm giao tuyến của mặt phẳng và mặt phẳng Tìm giao điểm của đường thẳng và mặt phẳng Tìm thiết diện của hình chóp cắt bởi mặt phẳng
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Cho hình chóp tứ giác Chứng minh ba điểm thẳng hàng

Cho hình chóp tứ giác ( không song song với ) giao tuyến của là điểm là một điểm di chuyển trên cạnh .Mặt phẳng cắt cạnh tại Chứng minh khi di chuyển trên thì đường thẳng luôn đi qua một điểm cố định. Gọi là giao điểm của .Chứng minh ba điểm thẳng hàng Gọi là giao điểm của .Chứng minh khi di chuyển trên thì di chuyển trên một đường thẳng cố định
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Cho hình chóp đáy là hình thang Tìm giao tuyến

Cho hình chóp đáy là hình thang với các cạnh đáy .Gọi lần lượt là trung điểm của Chứng minh rằng Tìm giao điểm của và mặt phẳng Kéo dài cắt nhau tại . Chứng minh rằng Tức giác là hình gì?
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Cho hình chóp đáy là hình bình hành Tìm giao tuyến

Cho hình chóp đáy là hình bình hành. Trên đoạn lấy điểm sao cho , trên đoạn lấy điểm sao cho Tìm giao tuyến của hai mặt phẳng Chứng minh rằng Điểm nằm trên cạnh không trùng với . Tìm giao tuyến của hai mặt phẳng


< Lùi 1 2 3 ... Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay