viết phương trình hóa học

7 kết quả phù hợp trong mục viết phương trình hóa học
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Viết phương trình hóa học

Hòa tan hoàn toàn m gam hỗn hợp X gồm
Resized Image
bằng lượng vừa đủ dung dịch H2SO4 loãng thu được 500ml dung dịch Y. Chia Y thành 2 phần bằng nhau:
Cô cạn phần 1 thu được 31,6 gam hỗn hợp muối khan.
Sục khí clo dư vào phần 2, sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, cô cạn dung dịch thì thu được 33,375 gam hỗn hợp muối khan.
a. Viết phương trình hóa học các phản ứng xảy ra.
b. Tính m và nồng độ mol/lít các chất có trong dung dịch Y.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Viết phương trình hóa học.

Hòa tan hoàn toàn 6,5g kẽm bằng dung dịch axit clohiđric(HCl), phản ứng kết thúc thu được muối Kẽm clorua ( ZnCl2) và khí hiđro.
a. Viết phương trình hóa học.
b. Tính khối lượng axit clohiđric(HCl) đã tham gia phản ứng.
c. Tính thể tích khí hiđro sinh ra ( ở đktc)

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Viết phương trình hóa học

Câu 1: Từ benzen, etilen cùng các chất vô cơ và điều kiện cần thiết có đủ, hãy viết phương trình hóa học điều chế nhựa PS (polstiren) và TNB (1,3,5-trinitrobenzen).

Câu 2: Cho biết hiện tượng xảy ra khi cho:
a) Phenol vào nước brom.
b) Propen vào dung dịch KMnO4.
Viết phương trình hóa học minh họa.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Viết phương trình hóa học

Cho các chất:

Resized Image
a) Viết phương trình hóa học của mỗi chất đó với nước (nếu có)
b) Gọi tên các sản phẩm thu được của các phản ứng đó.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Viết phương trình hóa học

a. Tổng số hạt p, e, n trong nguyên tố X là 28, trong đó số hạt không mang điện chiếm xấp xỉ 35%. Tính số hạt mỗi loại?
b. Từ các chất có sẵn sau đây:

Resized Image

Hãy làm thế nào để có thể thực hiện được sự biến đổi sau:

Resized Image
Nêu rõ các bước làm và viết phương trình hóa học

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tính thể tích khí hi đrô ở đktc

: Cho khí hiđrô dư đi qua đồng (II) oxit nóng màu đen, người ta thu được 0,32 g kim loại đồng màu đỏ và hơi nước ngưng tụ: (3 điểm)
a/.Viết phương trình hóa học xảy ra.
b/.Tính khối lượng đồng (II) oxit tham gia phản ứng.
c/.Tính thể tích khí hi đrô ở đktc đã tham gia phản ứng.
d/.Tính khối lượng nước ngưng tụ thu được sau phản ứng.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Viết phương trình hoá học

Để hoà tan hoàn toàn 3,68 gam hỗn hợp Al và Zn thì cần 5 lít dung dịch HNO3 0.05 M
Sau phản ứng thu được dung dịch A gồm ba muối và không có khí thoát ra.
a)Viết phương trình hoá học xảy ra?
b)Tính nồng độ mol của các muối trong dung dịch sau phản ứng.
(coi thể tích không thay đổi)
c)Dung dịch A có môi trường gì giải thích?< Lùi 1 Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay