Bài tập về Viết phương trình tiếp tuyến

6 kết quả phù hợp trong mục Viết phương trình tiếp tuyến
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tính đạo hàm của các hàm

Câu 1 (4điểm)Tính đạo hàm của các hàm số sau:
Resized Image
Câu 2: (2điểm) Cho
Resized Image
Khi m = 0, giải b Câu 1:(3điểm) Cho hàm số .
a) Viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số đã cho tại điểm có hoành độ .
b) Viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số đã cho, biết tiếp tuyến song song với đường thẳng .
Câu 2: (4điểm)Tính đạo hàm của các hàm số sau:t phương trình .Resized Image
Tìm m để .Resized Image

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị

Câu 1:(3điểm) Cho hàm số .

Resized Image
a) Viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số đã cho tại điểm có hoành độ .
b) Câu 1:(3điểm) Cho hàm số .
a) Viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số đã cho tại điểm có hoành độ .
b) Viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số đã cho, biết tiếp tuyến song song với đường thẳng .
Câu 2: (4điểm)Tính đạo hàm của các hàm số sau:
số đã cho, biết tiếp tuyến song song với đường thẳng .

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Viết phương trình tiếp tuyến

Cho hàm số y=f(x)=x^{3}-x
a.Dùng định nghĩa tính đạo hàm tại x0=1
b.Viết phương trình tiếp tuyến tại điểm có hoành độ bằng 1.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Viết phương trình tiếp tuyến

Cho (C) :

Resized Image

.Viết phương trình tiếp tuyến của (C) :
a) Tại điểm uốn của (C).
b) Tại điểm có tung độ bằng -1
c) Song song với đường thẳng d1 : y = 9x – 5.
d) Vuông góc với đường thẳng d2 : x + 24y = 0.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Viết phương trình tiếp tuyến

1) Viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số (C):y=f(x)=-x^{3}+3x^{2}+2006x tại điểm A có hoành độ x_{A}=1 .

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Viết phương trình tiếp tuyến

Viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị (C):y=frac{x^{3}}{3}+frac{3x^{2}}{2}-5x-frac{7}{6} biết tiếp tuyến có hệ số góc bằng -7.< Lùi 1 Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay