vô tuyến điện

2 kết quả phù hợp trong mục vô tuyến điện
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

tính điện dung

Chọn câu đúng. Trong mạch dao động của máy thu vô tuyến điện, tụ điện có điện dung biến đổi từ 60ρF đến 300ρF. Để máy thu có thể bắt được các sóng từ 60m đến 3000m thì cuộn cảm có độ tự cảm nằm trong giới hạn:
A. 0.17.10^{-4}Hleq lambdaleq 78.10^{-4}H

B. 3,36.10^{-4}Hleq lambdaleq 84.10^{-4}H

C. 0,17.10^{-4}Hleq lambdaleq 15.10^{-4}H

D. 0,169.10^{-4}Hleq lambdaleq 84.10^{-4}H

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

mạch dao động

Chọn câu đúng. Mạch dao động của máy thu vô tuyến điện có cuộn cảm L = 25μH. Để thu được sóng vô tuyến có bước sóng 100m thì điện dung của tụ điện có giá tri là:
A. 1,126nF B. 1,126pF C. 1,126.10-10F D. 112,6pF< Lùi 1 Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay