Xác suất

60 kết quả phù hợp trong mục Xác suất
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Bài tập về tính xác suất

Câu I
Gieo ba đồng tiền cân đối và đồng chất 3 lần.
1. Tính.Resized Image
2. Tính xác suất sao cho mặt ngửa xuất hiện ít nhất 1 lần.

Câu II
Cho Tứ diện ABCD.Trên đoạn AB lấy 1 điểm M .Qua M dựng mặt phẳng song song với BC cắt AC,DC và BD lần lượt tại N,P,Q.Xét xem tứ giác MNPQ là hình gì ?Khi nào thì tứ giác đó là hình bình hành?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Tính xác suất của biến cố

Câu 1
Tìm số hạng không chứa x trong khai triển :
Resized Image
Câu 2
Gieo hai con súc sắc cùng một lúc
a) Tính xác suất của biến cố A :"số chấm xuất hiện trên hai mặt khác nhau’’
b) Tính xác suất của biến cố B : "được tổng số chấm xuất hiện bằng 7 ’’

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Bài toán tìm xác suất

Câu 1: Có một hộp trong đó có đựng 6 quả cầu màu đỏ và 4 quả cầu màu xanh. Lấy từ trong hộp ra 3 quả cầu. Tìm xác suất để:
a) Lấy được 2 quả cầu đỏ.
b) Lấy được ít nhất 1 quả cầu đỏ.
c) Lấy được nhiều nhất 2 quả cầu đỏ.

Câu 2: Cho khai triển
Resized Image
a) Tìm số hạng thứ 7 của khai triển trên.
b) Tìm hệ số của số hạng thứ 8 của khai triển trên.
c) Tìm số hạng của khai triển chứa x10


Câu 3: Giải phương trình:
Resized Image

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Giải phương trình lượng giác

Câu I ( 1 điểm) Giải phương trình:
Resized Image
Câu II ( 2 điểm)
1) Có 2 hộp mỗi hộp đựng 3 thẻ lần lượt ghi số 1, 2 và 3. Rút ngẫu nhiên cùng lúc mỗi hộp một thẻ. Gọi X là tổng các số ghi trên 2 thẻ rút được.X có là một biến ngẫu nhiên rời rạc không? Tại sao?Hãy lập bảng phân bố xác suất của biến ngẫu nhiên X.Tính kì vọng, phương sai của X.
2) Mỗi khẩu pháo có xác suất bắn trúng mục tiêu là 0,4. Biết rằng mục tiêu sẽ bị tiêu diệt nếu bị ít nhất một khẩu pháo bắn trúng. Cần phải bố trí ít nhất bao nhiêu khẩu pháo bắn đồng thời, độc lập vào một mục tiêu để xác suất mục tiêu đó bị tiêu diệt không nhỏ hơn 0,85?

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Giải phương trình

Câu I ( 1 điểm) Giải phương trình:
Resized Image
1) Có 2 hộp mỗi hộp đựng 3 thẻ lần lượt ghi số 1, 2 và 3. Rút ngẫu nhiên cùng lúc mỗi hộp một thẻ. Gọi X là tổng các số ghi trên 2 thẻ rút được.X có là một biến ngẫu nhiên rời rạc không? Tại sao?Hãy lập bảng phân bố xác suất của biến ngẫu nhiên X.Tính kì vọng, phương sai của X.
2) Mỗi khẩu pháo có xác suất bắn trúng mục tiêu là 0,4. Biết rằng mục tiêu sẽ bị tiêu diệt nếu bị ít nhất một khẩu pháo bắn trúng. Cần phải bố trí ít nhất bao nhiêu khẩu pháo bắn đồng thời, độc lập vào một mục tiêu để xác suất mục tiêu đó bị tiêu diệt không nhỏ hơn 0,85?

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Bài tập về tính xác suất

Câu I (1.5đ)Có bao nhiêu số chẵn gồm 4 chữ số được lập từ
Resized Image
Câu 2(3đ) Từ 1 hộp chứa 21 quả cầu trắng và 11 quả cầu đen.Lấy ngẫu nhiên 3
quả . Tính xác suất sao cho
a) Hai quả trắng (1.5đ)
b) Ít nhất 1 quả màu den (1.5đ)
Câu 3 (1.5đ) Tìm n sao cho .
Resized Image

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Bài tập tính xác suất

Câu I
a, Tính tổng
Resized Image
b, Ban chấp hành đoàn trường có 18 học sinh trong đó khối 12 có 10 em, khối 11 có 5 em, khối 10 có 3 em. Cần chọn 8 em đi dự trai hè. Tính xắc suất để 8 em được chọn có cả 3 khối.
Câu II
a, Cho hàm số y=x.sinx . Chứng minh rằng:
Resized Image

b, Cho hàm số
Resized Image
(m là số thực)
Tìm m để tiếp tuyến của Resized Image tại điểm M có hoành độ x = -1 cắt đương tròn có phương trình
Resized Image
theo một dây cung AB có độ dài bé nhất.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tính số phần tử

Một giỏ đựng 20 quả càu được đánh số từ 1 đến 20 trong đó có 15 quả cầu đỏ và 5 quả xanh. Lấy ngẫu nhiên 3 quả :
a. tính số phần tử của không gian mẫu
b. tính xác suất đẻ chọn 3 quả cung màu
c. tính xác suất để chọn được ít 1 quả cầu màu xanh

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tính xác suất

Trên giá sách có 4 quyển sách Toán, 3 quyển sách Lý và 2 quyển sách Hoá. Lấy ngẫu nhiên 3 quyển.
1. Tính n
2. Tính xác suất sao cho:
a. Ba quyển sách lấy ra thuộc 3 môn khác nhau;
b. Cả 3 quyển lấy ra đều là sách Toán;
c. ít nhất lấy được 1 quyển sách Toán.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

BÀI TẬP XÁC SUẤT

Trung bình mỗi quả đậu có khoảng 7 hạt .Nếu các cây có hạt trơn dị hợp tử tự thụ phấn thì khả năng để trong 1 quả đậu có 5 hạt trơn và 2 hạt nhăn là bao nhiêu ?

Mọi người giúp mk giải bài tập này cụ thể với...Cảm ơn nhiều !

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Bài tập về tính xác suất- toán 11

Một lớp học có 40 học sinh trong đó có 8 học sinh giỏi, 14 học sinh khá và 18 học sinh trung bình. Người ta chọn ngẫu nhiên một nhóm công tác có 3 người. Tính xác suất để nhóm:
a) Có 3 học sinh đều giỏi.
b) Có ít nhất một học sinh giỏi.
c) Không có học sinh trung bình.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tính xác suất biến cố

Trong một hộp đựng gồm 5 bi đỏ, 4 bi vàng, 3 bi trắng. Lấy ngẫu
nhiên 3 viên bi
1). Tính n(Omega)
2). Tính xác suất biến cố A:”3 viên bi khác màu”
3). Tính xác suất biến cố B:”3 viên bi đều là bi đỏ”

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Bài tập về biến cố xúc xắc

Gieo một con xúc xắc 2 lần:
a) Mô tả không gian mẫu
b) Xác định các biến cố sau:
A: “Mặt lẻ xuất hiện ít nhât một lần”
B: “Mặt 4 chấm xuất hiện ở lần gieo đầu”
C: “Không xuất hiện mặt lẻ”
c) Tính : . Resized Image

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

bài tập xác suất thống kê

có 2 hộp bi. Họp 1 có 30 bi trắng, 7 bi đỏ và 15 bi xanh. Hộp 2 có 10 bi trắng, 6 bi đỏ và 9 bi xanh

lấy ngẫu nhiên 1 bi từ hộp 1 bỏ sang hộp 2, Sau đó lấy ngẫu nhiên 2 bi từ hộp 2 bỏ sang hộp 1, cuối cùng từ hộp 1 lấy ra 3 bi
a) Tính xác suất lấy 3 bi cùng màu
b)giải sử bi lấy từ hộp 1 sang hộp 2 là bi trắng. Tính xác suất để 3 bi lấy ra từ hộp 1 ở lần cuối cùng là bi trắng
c) Gọi z là biến ngẫu nhiên chỉ số bi trắng lấy ra từ hộp 1 ở lần cuối cùng, Tìm phân phối xác suất của z và tính kì vọng phương sai của nó?
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

bài tập về alen trội

Cho biết không xảy ra đột biến, tính theo lí thuyết, xác suất sinh một người con có 2 alen trội của một cặp vợ chồng đề có kiểu gen AaBbDd là:

A. frac{3}{32} B.frac{15}{64} C.frac{27}{64} D. frac{5}{16}

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Ít nhất có một viên bi màu xanh

Một hộp đựng viên bi có cùng kích thước và trọng lượng, trong đó có viên bi màu xanh, viên bi màu đỏ. Lấy ngẫu nhiên một lúc viên bi. Tính xác suất của biến cố:a) Cả viên bi đều là xanh.b) Ít nhất có một viên bi màu xanh.
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tính xác suất 4 người được chọn có 1 nữ

Một tổ sinh viên có nam, nữ. Chọn ngẫu nhiên trong tổ người.a) Tính xác suất người được chọn có nữ.b) Tính xác suất người được chọn có không quá nữ.
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tính xác suất để nhóm Có ba học sinh đều giỏi

Một lớp học có học sinh trong đó có học sinh giỏi, học sinh khá và học sinh trung bình. Người ta chọn ngẫu nhiên một nhóm công tác có người. Tính xác suất để nhóm:a) Có ba học sinh đều giỏi.b) Có ít nhất một học sinh giỏi.c) Không có học sinh trung bình.
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Tính xác suất để tích của hai số ghi trên hai thẻ đã chọn là một số chẵn

tấm thẻ ghi các số từ đến (trên mỗi thẻ ghi một số, trên các thẻ khác nhau ghi các số khác nhau). Chọn ngẫu nhiên hai thẻ. Tính xác suất để tích của hai số ghi trên hai thẻ đã chọn là một số chẵn.
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tính xác suất của biến cố tổng số chấm trên hai con súc sắc bằng 8

Gieo đồng thời hai con súc sắc đồng chất.a) Tính xác suất của biến cố tổng số chấm trên hai con súc sắc bằng .b) Tính xác suất của biến cố tổng số chấm trên hai con súc sắc là một số lẻ hoặc là một số chia hết cho .


< Lùi 1 2 3 ... Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay