you

2 kết quả phù hợp trong mục you
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Câu hỏi tiếng anh trường THPT Thạch Thành - Thanh Hóa

Question 1: She had changed so much that _____ anyone recognised her.
A. almost B. not C. nearly D. hardly
Question 2: Have a good flight and remember to give me a _____ as soon as you arrive.
A. ring B. call C. touch D. phone
Question 3: The teacher says, ‘The time is up’ .This means that the period of time has.........
A. begun B. ended C. been interesting D.seemed long
Question 4: All the sentences below use “the”. Which one is correct?
A. The apples are good for you. B. I love the skiing.
C. Can you pass the sugar, please? D. The crime is a problem in many big cities.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

thí nghiệm của Young

Trong thí nghiệm của Young về giao thoa ánh sáng, khoảng cách giữa hai khe 1mm, khoảng cách từ hai khe đến màn 1m, chiếu sáng hai khe bằng ánh sáng đơn sắc có bước sóng lambda=0,5 mu m. khoảng cách giữa hai vân tối liên tiếp:
A. 2,5mm B. 0,1mm C. 0,5mm D. 1,25mm< Lùi 1 Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay