Bond Issues (2)

Trang chủ Onthionline.net Bài tập tiếng anh
Cập nhật ngày:2010-02-20 Lượt xem:26054 Level:(2)

2. In the bond market, we refer to a bond-......... yield, which means that if a bond yields 6% on a semiannual basis, its BEY is 12%: the semiannual yield is simply doubled.

equity

equivalent

expansion

extension

Đáp án

Bạn cần Đăng nhập và xác thực tài khoản để xem lời giải bài này !

Chuyên mục

Bài tập khác

Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay