Business Buzzwords: Con Men (1)

Trang chủ Onthionline.net Bài tập tiếng anh
Cập nhật ngày:2012-11-11 Lượt xem:2192 Level:(1)

1. Connie tried selling her family's camper on an Internet auction site, only to have a con man make off with it while sticking her with a ......... check — the buyer sent a check for $10,500 and sent a driver to pick up the camper, so Lang turned it over, but two weeks later found out the check had bounced.

paper

plastic

rubber

vinyl

Đáp án

Bạn cần Đăng nhập và xác thực tài khoản để xem lời giải bài này !

Chuyên mục

Bài tập khác

Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay