At the Office (21)

Trang chủ Onthionline.net Bài tập tiếng anh
Cập nhật ngày:2012-00-10 Lượt xem:2186 Level:(21)

1. On her retirement she was given a substantial cheque in ......... of all the work she had done over the last 20 years.

respect

thought

appreciation

belief

Đáp án

Bạn cần Đăng nhập và xác thực tài khoản để xem lời giải bài này !

Chuyên mục

Bài tập khác

Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay