At the Office (26)

Trang chủ Onthionline.net Bài tập tiếng anh
Cập nhật ngày:2010-08-13 Lượt xem:446 Level:(26)

6. There was no fixed agenda for that particular day as it was to be regarded simply as a ......... meeting.

possible

probable

unplanned

casual

Đáp án

Bạn cần Đăng nhập và xác thực tài khoản để xem lời giải bài này !

Chuyên mục

Bài tập khác

Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay