Are You in Debt? (1)

Trang chủ Onthionline.net Bài tập tiếng anh
Cập nhật ngày:2010-06-23 Lượt xem:2216 Level:(1)

1. Going on a spending ......... with your credit card and no concern about how you pay back the money you borrow, is a growing habit these days.

burst

spree

flight

day

Đáp án

Bạn cần Đăng nhập và xác thực tài khoản để xem lời giải bài này !

Chuyên mục

Bài tập khác

Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay