Are You in Debt? (3)

Trang chủ Onthionline.net Bài tập tiếng anh
Cập nhật ngày:2011-00-13 Lượt xem:496 Level:(3)

3. It has been ......... by a government agency that the percentage of under 25 year olds owing large sums to companies is on the increase.

distinguished

deciphered

dissolved

disclosed

Đáp án

Bạn cần Đăng nhập và xác thực tài khoản để xem lời giải bài này !

Chuyên mục

Bài tập khác

Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay